Koalice pro řeky

Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl 200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Konference říční krajina 2018 – 1. cirkulář

Pořádá: Koalice pro řeky se záštitou Institutu pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Místo konání: Praha, konferenční prostory  CAMP v areálu IPR

Prioritní témata:

  1. Revitalizace v městském a příměstském prostoru – Připravované a realizované projekty, zapojení veřejnosti a stakeholderů, harmonizace aktivit obyvatel, ekosystémové služby
  2. Realizované a plánované revitalizace říčních systémů – co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti.
  3. Úloha a potenciál krajiny pří zmírňování dopadů klimatické změny.  Jak stav krajiny ovlivňuje dopady sucha a povodní? Kvantifikace efektů, prosazování a realizace opatření, strategie a kampaně
  4. Referenční vodní toky – inspirace fragmenty původní zachovalé říční krajiny při její obnově. Kde ještě funguje říční krajina a co se z ní můžeme naučit při její obnově? Jaké toky lze použít jako reference při revitalizacích?

 REGISTRACE ZDE

Program: 5.-6. 11. Přednášky a diskuse, 7.11. exkurze

Registrace: Na stránkách www.koaliceproreky.cz od 15.9. 2018, případně dříve emailem na adresu: karlik@koaliceproreky.cz, povinné údaje: jméno a příjmení, organizace, na které dny se přihlašujete (možnosti: 1. den, 2. den, exkurze, celá konference – a všechny možné kombinace). Na základě registrace obdržíte zálohovou fakturu.

Vložné: 600,- Kč na první den přednášek, 400,- Kč na druhý den, 200,- Kč na exkurzi. Celá konference i s exkurzí: 1000,- Kč. Číslo účtu, kam je možné posílat vložné: 1872106309/0800
Přednášky: časový limit 15 min + 5 min diskuse. Názvy přednášek a posterů zasílejte na kontakt pro programové záležitosti do 30.9.2018.

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík:  Karlik@koaliceproreky.cz 6047741543
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz  602759582

 REGISTRACE ZDE

Přidat komentář

Zahájili jsme nový projekt v Čehovicích

Projekt „Obnova krajinné mozaiky v Čehovicích“ je zaměřen na další zlepšení krajiny v této naší oblíbené lokalitě. Zahájili jsme jej v sobotu 11. dubna ořezáváním vrb v lokalitě Lamplotův háj. V rámci projektu budeme ještě kopat tůňky v lokalitě na severním okraji biocentra, kde budeme také pokračovat v managementu středního lesa, a v obou okalitách chceme dosadit stromy, keře a pokusně i bylinné patro.

Projekt podpořilo v roce 2018 Ministerstvo životního prostředí a Nadace Ivana Dejmala.

Přidat komentář

Seminář o adaptacích – začínáme v Bartošovicích

Koalice pro řeky Vás srdečně zve na seminář „Přírodě blízké adaptační opatření na změnu klimatu v Poodří“

Datum a místo konání:

Bartošovice:

Záchranná stanice a Dům přírody Poodří

Bartošovice čp. 146

10.11.2017

termín přihlášek do 8.11.2017

Seminář je určen zejména pro zástupce veřejné správy a subjektů hospodařících v krajině. Jeho obsahem bude představení základních principů přírodě blízkých adaptačních opatření, příklady realizovaných i navrhovaných řešení, Národní akční plán adaptace na klimatickou změnu a možné zdroje financování pro realizaci těchto opatření. V jednotlivých bodech programu je vyhrazen čas na moderovanou diskusi.

Seminář je bezplatný, občerstvení zajištěno. Vzhledem ke konečnému množství míst v sále prosíme o registraci v uvedeném termínu, stačí poslat email se jmény účastníků a názvem organizace na adresu: smoldasova@koaliceproreky.cz (tel. 604 153 055).

Podobné semináře připravujeme v Prostějově (24.11.2017) a ve Zlíně (1.12.2017)

Přidat komentář

Zadaptujte si krajinu

Zahrajte si s námi minihru na adaptaci krajiny na klimatické změny.

Přidat komentář

Konference říční krajina 2017 27.-29.4. Praha

Pořádá: Koalice pro řeky a Fórum ochrany přírody

Po třech letech Vás opět zveme na konferenci Říční krajina! Letos se koná v Praze, v prostorách České zemědělské univerzity. Další informace najdete níže. O postupu příprav vás budeme průběžně informovat.

Místo konání: Česká zemědělská univerzita Praha, Suchdol

Program a prioritní témata:

27. 4. Přednášky

1. Současný ekologický stav vodních toků a aluvií. Blok se soustředí zejména na kategorii ramsarských mezinárodně významných mokřadů -  zazní zde výsledky končícího projektu MŽP „Ochrana a obnovitelný rozvoj mokřadů v ČR“, v rámci kterého proběhl komplexní monitoring těchto oblastí. Blok  je nicméně otevřen i jakýmkoli přednáškám zaměřeným na stav a trendy říčních a aluviálních ekosystémů, případně populací významných říčních a aluviálních biot.

2. Problematika menších toků z hlediska sucha. Sucho je příčinou, ale i důsledkem špatného stavu naší krajiny. Drobné vodní toky na tuto skutečnost reagují jako první. Proto se moderní evropské vědecké a vodohospodářské směry zaměřují také na problematiku dočasných a vysychavých toku, které se podle jejich anglického názvu (Intermittent Rivers and Ephemeral Streams) označují zkratkou IRES.  Bez pochopení jejich funkce v naší krajině nemůžeme efektivně suchu čelit. Tento blok se proto soustředí na představení současných znalostí o tomto fenoménu a bude otevřen i pro další přednášky řešící problém vlivu sucha na drobnou vodopisnou síť zdrojnic a pramenných částí povodí, jejichž špatný stav může být zároveň zdrojem tohoto problému.

28.4. Přednášky a workshop:

3. Příklady revitalizace říčních systémů.  Co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti.
4. Výzvy, možnosti a překážky realizace revitalizace říčních systémů.  Dotační programy EU nejsou využívány tak, jak by vodní režim naší krajiny potřeboval. Co tomu brání? Představení současných dotačních programů, zpráva o jejich využívání, překážky v realizaci projektů.  V rámci tohoto bloku proběhne workshop s dostatkem prostoru pro diskusi.

29.4. Půldenní exkurze k novým revitalizacím v Praze a okolí

Registrace:

Na stránkách http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/  od 13. 3. 2017 do 26. 4. 2017

Vložné: 700,- Kč za jeden den, 1.400 za oba dny, 300,- za exkurzi.

Po provedení registrace Vám bude emailem odeslána proforma faktura. Při platbě prosím uveďte číslo této proforma faktury jako variabilní symbol. Jako své kontaktní údaje uveďte adresu/instituci, na kterou chcete mít vydanou fakturu.

V rámci registrace je možné objednat si oběd v menze ČZU (na výběr jsou i vegetariánské a bezlepkové pokrmy). Občerstvení během přestávek a raut jsou v ceně konference, účastníci exkurze obdrží balíček s občerstvením.

Při registraci je nutné mít připravený název příspěvku, nikoliv však abstrakt, ten se zasílá zvlášť na mail karla@koaliceproreky.cz.

Kontakty

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík:  karlik@koaliceproreky.cz, tel.: 604 774 153
Kontakt pro zasílání příspěvků do sborníku (termín odevzdání 21. 4. 2017): Karla Štiková karla@koaliceproreky.cz
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz  tel.: 602 759 582

 

Pokračování zde…

Přidat komentář

Obnova krajiny v obci Vrbátky

V roce 2016  úspěšně proběhl projekt „Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky“, který společně řešily obec Vrbátky a spolek Koalice pro řeky, a který finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Cílem tohoto projektu byla obnova dřevinných porostů v katastrech obcí Dubany, Vrbátky a Štětovice. Na základě důkladné analýzy a terénního šetření jsme se rozhodli dostupné prostředky využít na opatření ve Štětovicích, kde se nacházela alej s porosty hybridních topolů ve stavu ohrožujícím bezpečnost procházejících občanů a na další přestárlé porosty podél starého zavlažovacího kanálu (grechtu), směřujícího do Blaty. Pokračování zde…

Přidat komentář

Koupací den letos v Brně

Ekologický institut Veronica organizuje i letos koupání v řece Svratce v Brně jako součást mezinárodního Dne koupání v řekách (Big Jump). Akce se odehraje v neděli 10. července od 14 do 18 hodin

Děkujeme a přejeme dobré počasí a hojnou účast!

Více o letošním Koupání v řece Svratce

Big Jump 2016

Přidat komentář

Zkuste si zadaptovat krajinu

Zaklikejte si na obrázek krajiny a vyzkoušejte si, jak se pomocí přírodě blízkých opatření přizpůsobit klimatické změně. Aplikaci najdete zde.

Přidat komentář

Brožura „Klima se mění, co změníme my“

Koalice pro řeky vydala brožuru o adaotačních opatřeních na změnu klimatu, určenou i pro širší veřejnost. Stáhnout si ji můžete zde.

Brožura je jedním z výstupů projektu „Zavádění retenčních  infiltračních opatření v povodí Moravy

Přidat komentář

Tisková zpráva Koalice pro řeky ze dne 28. června 2016

 

Zdravé lesy ochrání před povodněmi i suchem nejefektivněji,
říká studie Koalice pro řeky a Univerzity Palackého

 

OLOMOUC/ KRAJE OLOMOUCKÝ, ZLÍNSKÝ, PARDUBICKÝ A JIHOMORAVSKÝ – Lepší hospodaření v lesích a ekologičtější správa malých vodních toků. To jsou podle vítězné studie v soutěži „Adaptační opatření roku 2015“ postupy, které mají největší schopnost zmírňovat dopady klimatických změn. Jsou to hlavně extrémy v počasí, kdy se naše krajina musí vyrovnávat s přívaly vod a povodněmi na jedné straně, ale také s nebývalým suchem na straně druhé. Navrhovaná, takzvaná přírodě blízká opatření jsou nejen levná, ale i účinná, a navíc mají i řadu dalších pozitivních dopadů na životní prostředí. Vyplývá to ze závěrů studie, kterou dnes slavnostně předali zástupci Koalice pro řeky a Univerzity Palackého v Olomouci náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje ing. Michalovi Symerskému.

Celou tiskovou zprávu najdete zde.

Přidat komentář