Koalice pro řeky

Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl 200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Konzultace k Rámcové směrnici o vodách EU

Pomozte chránit evropské řeky a řekněte Evropské komisi, ať neoslabuje Rámcovou směrnici o vodách. Můžete to udělat jedním kliknutím na nedávno zveřejněné stránce Arniky:

Zachraňme evropské řeky

Přidat komentář

Hezký článek o revitalizaci v Čehovicích na idnes

Se zpožděním jsme narazili na tento článek – v rozhovoru o revitalizaci investované Koalicí pro řeky mluví Mgr. Jan Koutý a AOPK Olomouc a starosta Čehovic, pan Martin Smékal.

https://olomouc.idnes.cz/cehovice-tune-mokrady-potok-jan-koutny-milan-smekal-sucho-voda-povodne-131-/olomouc-zpravy.aspx?c=A180618_409471_olomouc-zpravy_mip

Přidat komentář

Konference říční krajina 2018

Děkujeme mnohokrát všem účastníkům a přednášejícím, podle počtu účastníků (celkem 119) i jejich ohlasů byla letos konference velmi úspěšná. Určitě k tomu přispěly i prostory poskytnuté partnerskou organizací (IPR Praha). V roce 2019 tedy doufám na shledanou!

Sborník by se na těchto stránkách měl objevit v nejbližších dnech.

Pořádala: Koalice pro řeky se záštitou Institutu pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Termín konání: 5.-7. 11. 2018

Místo konání: Praha, konferenční prostory  CAMP v areálu IPR, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Mediální partner: časopis Vodní Hospodářství

Program konference:

5.11.Pondělí

Blok 1: revitalizace v městském a příměstském prostoru  – Připravované a realizované projekty, zapojení veřejnosti a stakeholderů, harmonizace aktivit obyvatel, ekosystémové služby

 10:00: Zahájení konference
 1. 10:30-10:50 Ing. Klára Klára Salzmann, PhD: Říční krajina v praxi krajinářského architekta
 2. 10:50-11:10 Ing. David Veselý (Povodí Moravy): Přírodě blízká opatření na hlavních brněnských tocích
 3. 11:20-11:40 Mgr. Jan Koutný, Ph.D.: Morava v Olomouci – řeka ve městě. Realizovaná a plánovaná revitalizační opatření v rámci protipovodňové ochrany Olomouce
 4. 12:10-12:20 RNDr David Pithart (Beleco z.s.) a Ing. Eliška Vaňková (Rehwald Architects): Vize krajiny příměstského parku Soutok
 5. 11:40-12:10 Ing.Arch.Zdeněk Ent (IPR Praha): Příměstský park Soutok: Zajištění sdílené péče o říční krajinu na soutoku Berounky a Vltavy v Praze

 

12:20-13:30 Oběd

 1. 13:30-13:50 Kateřina Beňová (Beňo Biotech) : Praktické ukázky stabilizace břehů mokřadní vegetací a kamennými válci.
 2. 13:50 – 14:20 Marek Kundrata (IPR Praha): Revitalizace řeky Divoká Vltava v Praze – málo místa, mnoho zájmů.
 3. 14:20-14:40 Josef K. Fuksa, CSc., Ing. Lenka Matoušová (VÚV TGM): Vltava v Praze – projekt ke stanovení a optimalizaci antropogenních tlaků.

14:40-15:10 Přestávka na kávu

 

Blok 2: Revitalizace říčních systémů. – co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti ve volné krajině, problematika revitalizací v širším kontextu.

 

 1. 15:10 – 15:30 Bufková, E. Zelenková (NP Šumava): Obnova malých horských toků s vazbou na okolní mokřady v Národním parku Šumava.
 2. 15:30-15:50 Ing. Pavel Richter, Ph.D (VÚV TGM):  Archivní mapové podklady jako inspirace při obnově (nejen) říční krajiny.
 3. 15:50-16:10 Tomáš Kušík: Ako oživiť riečne rameno. Príklady revitalizácie riečnej krajiny na Podunajsku v SR.
 4. 16:10-16:40 Goran Krivić: Ochrana řek v Bosně a Hercegovině a plánované kontroverzní projekty přehrad
 5. 16:40-17:00 Pavel Kožený, Hana Janovská, Libuše Opatřilová, Eduard Bouše, Tereza Beránková (VÚV TGM) : Perspektivní hydromorfologické fenomény z hlediska zlepšování ekologického stavu vodních toků.
 6. 17:00-17:20 Ing. Tomáš Just: Revitalizace po čase – zpráva o letošní jarní prohlídce některých starých revitalizačních staveb

17:20-17:50 Přestávka na kávu 17:50-18:10 Ing. David Veselý (Povodí Moravy): Uvolnění štěrkonosného toku na příkladu řeky Bečvy

 1. 18:10-18:30 Ing. Vlastimil Karlík, Zdeněk Poštulka (Koalice pro řeky): Zlepšování ekologického stavu horských vodních toků.
 2. 18:30-18:50 Petra Havlíková: Revitalizační opatření v k.ú. Lhotka u Žďáru po deseti letech
 3. 18:50 – 19:10 Martin Sucharda: Říční dřevo jako biotechnický objekt pro revitalizace vodních toků

19: 45 Společenský večer

 

6.11. Úterý

 

Pokračování bloku 2

 1. 9:00-9:20 Eduard Bouše, Pavel Kožený, Tereza Beránková, Hana Janovská (VÚV TGM): Habitatové preference ryb v revitalizovaných pražských potocích.
 2. 9:20-9:40 Pavel Vrána (Český rybářský svaz): Ztížené podmínky rybářského hospodaření na regulovaných tocích.
 3. 9:40-10:00 Barbora Badalíková a kol. (Zemědělský výzkum s.r.o.): Nadzemní biomasa stabilizuje půdu na hrázích vodních nádrží
 4. 10:00-10:20 Matoušková, M., Fraindová, K., Kliment, Z., Novaková, B., Šolc, J., Tichý, V.: Hodnocení revitalizačních efektů na drobných vodních tocích
 5. 10:20- 10:40 Eduard Bouše (VÚV TGM): Napojení odstavených říčních ramen Dyje

10:40-11:10 Přestávka na kávu

Blok 3: Úloha a potenciál krajiny pří zmírňování dopadů klimatické změny.  Jak stav krajiny ovlivňuje dopady sucha a povodní? Kvantifikace efektů, prosazování a realizace opatření, strategie a kampaně (6.11.). – 2 hod

 1. 11:10-11:30 Ing. Tomáš Just: Několik poznámek k hrdinnému boji se suchem a povodněmi
 2. 11:30-11:50 RNDr David Pithart (Koalice pro řeky): Sucho a krajina: jaké otázky si klást?
 3. 11:50-12:10 Ing. Jana Moravcová, D.Pithart a L.Obstová (Beleco z.s.): Monitoring hladiny podzemních vod ve vybraných ramsarských mokřadech aluviálního typu v období sucha
 4. 12:10-12:40 Jiří Malík: Sucho kolem nás aneb jak z toho ven
 5. 12:40-13:00 Stanislav Ruman (KFGG Ostravská Univ.): Hodnocení dopadů změny klimatu na průtoky ve vybraných povodích Moravskoslezských Beskyd.

13:00-14:00 Oběd

14:00-14:40 Diskuse a schvalování prohlášení konference

Blok 4: Referenční vodní toky – inspirace fragmenty původní zachovalé říční krajiny při její obnově. Kde ještě funguje říční krajina a co se z ní můžeme naučit při její obnově? Jaké toky lze použít jako reference při revitalizacích?

 1. 14:40-15:00 Zdeněk Poštulka: Vybrané referenční toky západní Kanady a ruského Dálného východu
 2. 15:00-15:20 Jan Švanyga: Perly Šumavy – oligotrofní podhorské řeky jako příklad referenčních toků.
 3. 15:20- 15:40 Kateřina Kujanová: Referenční podmínky vodních toků ČR jako podklad pro hodnocení stavu a návrh revitalizačních opatření.
 4. 15:40- 16:00 Lucie Olišarová a kol. (MENDELU): Zachovalé říční krajiny a jejich měnící se obraz jako předobraz revitalizací
  16:00 – 16:20 Gašpar Čamlík a Kryštof Horák (Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické): Kde (na jižní Moravě) hnízdí ledňáček a břehule a o co to vypovídá o tocích?
 5. 16:20- 16:40 Jiří Křesina (Beleco): Podpora kriticky ohroženého lososa obecného na území NP České Švýcarsko
 6. 16:40-17:00 Zuzana Poledníková (KFGG Ostravská Univ.): Percepce štěrkonosného vodního toku versus percepce ideových revitalizačních opatření

7.11. Středa

9-14 hod. Exkurze Podél Prokopského a Dalejského potoka   

Start – PR prokopské údolí – přirozené meandry (referenční lokalita pro revitalizaci)

Lokalita 2 – Asuán (MVN – možnosti revitalizací, problémy)

Lokalita 3 – hydromorfologicky zhoršený tok v jinak přírodním prostředí (druhá referenční lokalita)

Lokalita 4 – Nově dokončená revitalizace

Lokalita 5 – pokusné biotechnické objekty z dřevní hmoty (podpora renaturace)

Pak dále Prokopským údolím do Hlubočep případně pouze do Klukovic)

Trasa:

https://mapy.cz/s/35YXy

Přidat komentář

Zahájili jsme nový projekt v Čehovicích

Projekt „Obnova krajinné mozaiky v Čehovicích“ je zaměřen na další zlepšení krajiny v této naší oblíbené lokalitě. Zahájili jsme jej v sobotu 11. dubna ořezáváním vrb v lokalitě Lamplotův háj. V rámci projektu budeme ještě kopat tůňky v lokalitě na severním okraji biocentra, kde budeme také pokračovat v managementu středního lesa, a v obou okalitách chceme dosadit stromy, keře a pokusně i bylinné patro.

Projekt podpořilo v roce 2018 Ministerstvo životního prostředí a Nadace Ivana Dejmala.

Přidat komentář

Seminář o adaptacích – začínáme v Bartošovicích

Koalice pro řeky Vás srdečně zve na seminář „Přírodě blízké adaptační opatření na změnu klimatu v Poodří“

Datum a místo konání:

Bartošovice:

Záchranná stanice a Dům přírody Poodří

Bartošovice čp. 146

10.11.2017

termín přihlášek do 8.11.2017

Seminář je určen zejména pro zástupce veřejné správy a subjektů hospodařících v krajině. Jeho obsahem bude představení základních principů přírodě blízkých adaptačních opatření, příklady realizovaných i navrhovaných řešení, Národní akční plán adaptace na klimatickou změnu a možné zdroje financování pro realizaci těchto opatření. V jednotlivých bodech programu je vyhrazen čas na moderovanou diskusi.

Seminář je bezplatný, občerstvení zajištěno. Vzhledem ke konečnému množství míst v sále prosíme o registraci v uvedeném termínu, stačí poslat email se jmény účastníků a názvem organizace na adresu: smoldasova@koaliceproreky.cz (tel. 604 153 055).

Podobné semináře připravujeme v Prostějově (24.11.2017) a ve Zlíně (1.12.2017)

Přidat komentář

Zadaptujte si krajinu

Zahrajte si s námi minihru na adaptaci krajiny na klimatické změny.

Přidat komentář

Konference říční krajina 2017 27.-29.4. Praha

Pořádá: Koalice pro řeky a Fórum ochrany přírody

Po třech letech Vás opět zveme na konferenci Říční krajina! Letos se koná v Praze, v prostorách České zemědělské univerzity. Další informace najdete níže. O postupu příprav vás budeme průběžně informovat.

Místo konání: Česká zemědělská univerzita Praha, Suchdol

Program a prioritní témata:

27. 4. Přednášky

1. Současný ekologický stav vodních toků a aluvií. Blok se soustředí zejména na kategorii ramsarských mezinárodně významných mokřadů -  zazní zde výsledky končícího projektu MŽP „Ochrana a obnovitelný rozvoj mokřadů v ČR“, v rámci kterého proběhl komplexní monitoring těchto oblastí. Blok  je nicméně otevřen i jakýmkoli přednáškám zaměřeným na stav a trendy říčních a aluviálních ekosystémů, případně populací významných říčních a aluviálních biot.

2. Problematika menších toků z hlediska sucha. Sucho je příčinou, ale i důsledkem špatného stavu naší krajiny. Drobné vodní toky na tuto skutečnost reagují jako první. Proto se moderní evropské vědecké a vodohospodářské směry zaměřují také na problematiku dočasných a vysychavých toku, které se podle jejich anglického názvu (Intermittent Rivers and Ephemeral Streams) označují zkratkou IRES.  Bez pochopení jejich funkce v naší krajině nemůžeme efektivně suchu čelit. Tento blok se proto soustředí na představení současných znalostí o tomto fenoménu a bude otevřen i pro další přednášky řešící problém vlivu sucha na drobnou vodopisnou síť zdrojnic a pramenných částí povodí, jejichž špatný stav může být zároveň zdrojem tohoto problému.

28.4. Přednášky a workshop:

3. Příklady revitalizace říčních systémů.  Co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti.
4. Výzvy, možnosti a překážky realizace revitalizace říčních systémů.  Dotační programy EU nejsou využívány tak, jak by vodní režim naší krajiny potřeboval. Co tomu brání? Představení současných dotačních programů, zpráva o jejich využívání, překážky v realizaci projektů.  V rámci tohoto bloku proběhne workshop s dostatkem prostoru pro diskusi.

29.4. Půldenní exkurze k novým revitalizacím v Praze a okolí

Registrace:

Na stránkách http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/  od 13. 3. 2017 do 26. 4. 2017

Vložné: 700,- Kč za jeden den, 1.400 za oba dny, 300,- za exkurzi.

Po provedení registrace Vám bude emailem odeslána proforma faktura. Při platbě prosím uveďte číslo této proforma faktury jako variabilní symbol. Jako své kontaktní údaje uveďte adresu/instituci, na kterou chcete mít vydanou fakturu.

V rámci registrace je možné objednat si oběd v menze ČZU (na výběr jsou i vegetariánské a bezlepkové pokrmy). Občerstvení během přestávek a raut jsou v ceně konference, účastníci exkurze obdrží balíček s občerstvením.

Při registraci je nutné mít připravený název příspěvku, nikoliv však abstrakt, ten se zasílá zvlášť na mail karla@koaliceproreky.cz.

Kontakty

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík:  karlik@koaliceproreky.cz, tel.: 604 774 153
Kontakt pro zasílání příspěvků do sborníku (termín odevzdání 21. 4. 2017): Karla Štiková karla@koaliceproreky.cz
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz  tel.: 602 759 582

 

Pokračování zde…

Přidat komentář

Obnova krajiny v obci Vrbátky

V roce 2016  úspěšně proběhl projekt „Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky“, který společně řešily obec Vrbátky a spolek Koalice pro řeky, a který finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Cílem tohoto projektu byla obnova dřevinných porostů v katastrech obcí Dubany, Vrbátky a Štětovice. Na základě důkladné analýzy a terénního šetření jsme se rozhodli dostupné prostředky využít na opatření ve Štětovicích, kde se nacházela alej s porosty hybridních topolů ve stavu ohrožujícím bezpečnost procházejících občanů a na další přestárlé porosty podél starého zavlažovacího kanálu (grechtu), směřujícího do Blaty. Pokračování zde…

Přidat komentář

Koupací den letos v Brně

Ekologický institut Veronica organizuje i letos koupání v řece Svratce v Brně jako součást mezinárodního Dne koupání v řekách (Big Jump). Akce se odehraje v neděli 10. července od 14 do 18 hodin

Děkujeme a přejeme dobré počasí a hojnou účast!

Více o letošním Koupání v řece Svratce

Big Jump 2016

Přidat komentář

Zkuste si zadaptovat krajinu

Zaklikejte si na obrázek krajiny a vyzkoušejte si, jak se pomocí přírodě blízkých opatření přizpůsobit klimatické změně. Aplikaci najdete zde.

Přidat komentář