Koalice pro řeky

Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl 200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105

Seminář o adaptacích – začínáme v Bartošovicích

Koalice pro řeky Vás srdečně zve na seminář „Přírodě blízké adaptační opatření na změnu klimatu v Poodří“

Datum a místo konání:

Bartošovice:

Záchranná stanice a Dům přírody Poodří

Bartošovice čp. 146

10.11.2017

termín přihlášek do 8.11.2017

Seminář je určen zejména pro zástupce veřejné správy a subjektů hospodařících v krajině. Jeho obsahem bude představení základních principů přírodě blízkých adaptačních opatření, příklady realizovaných i navrhovaných řešení, Národní akční plán adaptace na klimatickou změnu a možné zdroje financování pro realizaci těchto opatření. V jednotlivých bodech programu je vyhrazen čas na moderovanou diskusi.

Seminář je bezplatný, občerstvení zajištěno. Vzhledem ke konečnému množství míst v sále prosíme o registraci v uvedeném termínu, stačí poslat email se jmény účastníků a názvem organizace na adresu: smoldasova@koaliceproreky.cz (tel. 604 153 055).

Podobné semináře připravujeme v Prostějově (24.11.2017) a ve Zlíně (1.12.2017)

Přidat komentář

Zadaptujte si krajinu

Zahrajte si s námi minihru na adaptaci krajiny na klimatické změny.

Přidat komentář

Konference říční krajina 2017 27.-29.4. Praha

Pořádá: Koalice pro řeky a Fórum ochrany přírody

Po třech letech Vás opět zveme na konferenci Říční krajina! Letos se koná v Praze, v prostorách České zemědělské univerzity. Další informace najdete níže. O postupu příprav vás budeme průběžně informovat.

Místo konání: Česká zemědělská univerzita Praha, Suchdol

Program a prioritní témata:

27. 4. Přednášky

1. Současný ekologický stav vodních toků a aluvií. Blok se soustředí zejména na kategorii ramsarských mezinárodně významných mokřadů -  zazní zde výsledky končícího projektu MŽP „Ochrana a obnovitelný rozvoj mokřadů v ČR“, v rámci kterého proběhl komplexní monitoring těchto oblastí. Blok  je nicméně otevřen i jakýmkoli přednáškám zaměřeným na stav a trendy říčních a aluviálních ekosystémů, případně populací významných říčních a aluviálních biot.

2. Problematika menších toků z hlediska sucha. Sucho je příčinou, ale i důsledkem špatného stavu naší krajiny. Drobné vodní toky na tuto skutečnost reagují jako první. Proto se moderní evropské vědecké a vodohospodářské směry zaměřují také na problematiku dočasných a vysychavých toku, které se podle jejich anglického názvu (Intermittent Rivers and Ephemeral Streams) označují zkratkou IRES.  Bez pochopení jejich funkce v naší krajině nemůžeme efektivně suchu čelit. Tento blok se proto soustředí na představení současných znalostí o tomto fenoménu a bude otevřen i pro další přednášky řešící problém vlivu sucha na drobnou vodopisnou síť zdrojnic a pramenných částí povodí, jejichž špatný stav může být zároveň zdrojem tohoto problému.

28.4. Přednášky a workshop:

3. Příklady revitalizace říčních systémů.  Co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti.
4. Výzvy, možnosti a překážky realizace revitalizace říčních systémů.  Dotační programy EU nejsou využívány tak, jak by vodní režim naší krajiny potřeboval. Co tomu brání? Představení současných dotačních programů, zpráva o jejich využívání, překážky v realizaci projektů.  V rámci tohoto bloku proběhne workshop s dostatkem prostoru pro diskusi.

29.4. Půldenní exkurze k novým revitalizacím v Praze a okolí

Registrace:

Na stránkách http://www.koaliceproreky.cz/ricni-krajina/  od 13. 3. 2017 do 26. 4. 2017

Vložné: 700,- Kč za jeden den, 1.400 za oba dny, 300,- za exkurzi.

Po provedení registrace Vám bude emailem odeslána proforma faktura. Při platbě prosím uveďte číslo této proforma faktury jako variabilní symbol. Jako své kontaktní údaje uveďte adresu/instituci, na kterou chcete mít vydanou fakturu.

V rámci registrace je možné objednat si oběd v menze ČZU (na výběr jsou i vegetariánské a bezlepkové pokrmy). Občerstvení během přestávek a raut jsou v ceně konference, účastníci exkurze obdrží balíček s občerstvením.

Při registraci je nutné mít připravený název příspěvku, nikoliv však abstrakt, ten se zasílá zvlášť na mail karla@koaliceproreky.cz.

Kontakty

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík:  karlik@koaliceproreky.cz, tel.: 604 774 153
Kontakt pro zasílání příspěvků do sborníku (termín odevzdání 21. 4. 2017): Karla Štiková karla@koaliceproreky.cz
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz  tel.: 602 759 582

 

Pokračování zde…

Přidat komentář

Obnova krajiny v obci Vrbátky

V roce 2016  úspěšně proběhl projekt „Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky“, který společně řešily obec Vrbátky a spolek Koalice pro řeky, a který finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Cílem tohoto projektu byla obnova dřevinných porostů v katastrech obcí Dubany, Vrbátky a Štětovice. Na základě důkladné analýzy a terénního šetření jsme se rozhodli dostupné prostředky využít na opatření ve Štětovicích, kde se nacházela alej s porosty hybridních topolů ve stavu ohrožujícím bezpečnost procházejících občanů a na další přestárlé porosty podél starého zavlažovacího kanálu (grechtu), směřujícího do Blaty. Pokračování zde…

Přidat komentář

Koupací den letos v Brně

Ekologický institut Veronica organizuje i letos koupání v řece Svratce v Brně jako součást mezinárodního Dne koupání v řekách (Big Jump). Akce se odehraje v neděli 10. července od 14 do 18 hodin

Děkujeme a přejeme dobré počasí a hojnou účast!

Více o letošním Koupání v řece Svratce

Big Jump 2016

Přidat komentář

Zkuste si zadaptovat krajinu

Zaklikejte si na obrázek krajiny a vyzkoušejte si, jak se pomocí přírodě blízkých opatření přizpůsobit klimatické změně. Aplikaci najdete zde.

Přidat komentář

Brožura „Klima se mění, co změníme my“

Koalice pro řeky vydala brožuru o adaotačních opatřeních na změnu klimatu, určenou i pro širší veřejnost. Stáhnout si ji můžete zde.

Brožura je jedním z výstupů projektu „Zavádění retenčních  infiltračních opatření v povodí Moravy

Přidat komentář

Tisková zpráva Koalice pro řeky ze dne 28. června 2016

 

Zdravé lesy ochrání před povodněmi i suchem nejefektivněji,
říká studie Koalice pro řeky a Univerzity Palackého

 

OLOMOUC/ KRAJE OLOMOUCKÝ, ZLÍNSKÝ, PARDUBICKÝ A JIHOMORAVSKÝ – Lepší hospodaření v lesích a ekologičtější správa malých vodních toků. To jsou podle vítězné studie v soutěži „Adaptační opatření roku 2015“ postupy, které mají největší schopnost zmírňovat dopady klimatických změn. Jsou to hlavně extrémy v počasí, kdy se naše krajina musí vyrovnávat s přívaly vod a povodněmi na jedné straně, ale také s nebývalým suchem na straně druhé. Navrhovaná, takzvaná přírodě blízká opatření jsou nejen levná, ale i účinná, a navíc mají i řadu dalších pozitivních dopadů na životní prostředí. Vyplývá to ze závěrů studie, kterou dnes slavnostně předali zástupci Koalice pro řeky a Univerzity Palackého v Olomouci náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje ing. Michalovi Symerskému.

Celou tiskovou zprávu najdete zde.

Přidat komentář

Prezentace z konference Sucho – přizpůsobení se změně klimatu

Prezentace z výše uvedené konference, která proběhla 10. 6. 2016 v Domu techniků ČSVTS v Praze, najdete zde.

Přidat komentář

Panelisté na konferenci „Sucho – přizpůsobení se změně klimatu“

Účast v panelu zatím předběžně přislíbili:

Ing. Martin Cidlinský, vedoucí odboru technicko-provozní činnosti Povodí Ohře

Ing. Petr Březina, technický ředitel Povodí Odry

RNDr. David Pithart CSc, Beleco

Ing. Linda Franková (nebo jiný zástupce odboru obecné ochrany přírody MŽP)

RNDr. Petr Pařil, Ph.D. – Masarykova univerzita

Konference se koná v pátek 10.6.2016, v Kašparově sále DOmu ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha od 9:30 hodin. Účast je bezplatná, občerstvení zajištěno. Prosíme účastníky pouze o přihlášení se emailem na adresu smoldasova@koaliceproreky.cz, do středy 8.6.2016. Další podorbnosti nalznete v pozvánce.

 

Přidat komentář