Koalice pro řeky

Loading...

Již proběhlo


Diskuzní seminář Správa toků a ochrana přírody: hledání shody.

8. prosince v Praze

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební, ČVUT Praha

Thákurova 7, Praha 6

Pozvánka zde.

Pořádala Koalice pro řeky ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT v rámci projektu Povodně a říční krajina, podpořením Nadací Partnerství a MŽP ČR.

Podrobné informace naleznete v samostatném odkazu diskuzního semináře.

.

Seminář a exkurze Možnosti přírodě blízké protipovodňové ochrany v Libereckém kraji.

20. – 21. října 2011 v Liberci

Pořádala Koalice pro řeky, sdružení Arnika a Fundacja Ekorozvoju v rámci projektu „Společně proti povodním“ podpořeného MZV ČR v rámci projektů česko-polského fóra.

.

Seminář Současné evropské trendy při správě a údržbě vodních toků.

22. září 2011 v Praze

Zasedací sál Ministerstva zemědělství v Praze, Těšnov 65/17, Praha 1

Příspěvky odborníků z Bavorska, Švýcarska a Francie se zabývaly těmito tématy vodního hospodářství: dimenzování vodních průtoků a příklady zlepšení jejich hydromorfologického stavu, údržba a rozvoj vodních toků, revitalizace vodních toků s využitím hydromorfologických procesů vlastní dynamiky, zlepšování nabídky biotopů zejména pro ryby prostřednictvím mrtvého dřeva. Zahraniční příspěvky doplnili čeští odborníci, například představením návrhu managementu dřevní hmoty v přirozených korytech vodních toků. Sborník příspěvků najdete zde.

Pořádala Koalice pro řeky ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ústavem pro ekopolitiku.

..

Seminář Efektivní účast NNO na implementaci Rámcové směrnice o vodách a Směrnice pro zvládání povodňových rizik.

29. dubna v Praze

Dům techniky ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha

Účast zdarma. Podrobné informace zde.


..

.

Seminář Přírodě blízká protipovodňová ochrana: prostor pro vodní toky a zapojení ekosystémů

23. listopadu 2010, v prostorách Senátu Parlamentu ČR, Praha

Senát parlamentu ČR za odborné podpory sdružení Koalice pro řeky uspořádal seminářPřírodě blízká protipovodňová ochrana: prostor pro vodní toky a zapojení ekosystémů. Seminář představil uplatňování revitalizačních opatření v systému protipovodňové ochrany. Na příkladech z praxe budy demonstrovány dopady některých úprav vodních toků na průchod povodňových vln, příznivý dopad zlepšení hydromorfologických podmínek na ekologický stav vodního toku či propočet návratnosti vybraných revitalizačních opatření na konkrétním toku. Seminář také poukázal na některé problémy, jako jsou legislativní překážky revitalizací nebo výkupy pozemků v záplavových oblastech.

Sborník příspěvků

Tisková zpráva

Komentáře na této stránce jsou zakázány.