Koalice pro řeky

Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl 200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105
Parajumpers sale www.airbrushhenk.nl Parajumpers sale http://www.unifem.ch canada goose sale Canada Goose jas http://www.canadagooseoutlets.be https://www.gasinc.nl

Konference říční krajina 2018 – 3. cirkulář

Pořádá: Koalice pro řeky se záštitou Institutu pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Termín konání: 5.-7. 11. 2018

Místo konání: Praha, konferenční prostory  CAMP v areálu IPR, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Mediální partner: časopis Vodní Hospodářství

Program konference:

5.11.Pondělí

Blok 1: revitalizace v městském a příměstském prostoru  – Připravované a realizované projekty, zapojení veřejnosti a stakeholderů, harmonizace aktivit obyvatel, ekosystémové služby

 10:00: Zahájení konference
 1. 10:30-10:50 Ing. Klára Klára Salzmann, PhD: Říční krajina v praxi krajinářského architekta
 2. 10:50-11:10 Ing. David Veselý (Povodí Moravy): Přírodě blízká opatření na hlavních brněnských tocích
 3. 11:20-11:40 Mgr. Jan Koutný, Ph.D.: Morava v Olomouci – řeka ve městě. Realizovaná a plánovaná revitalizační opatření v rámci protipovodňové ochrany Olomouce
 4. 12:10-12:20 RNDr David Pithart (Beleco z.s.) a Ing. Eliška Vaňková (Rehwald Architects): Vize krajiny příměstského parku Soutok
 5. 11:40-12:10 Ing.Arch.Zdeněk Ent (IPR Praha): Příměstský park Soutok: Zajištění sdílené péče o říční krajinu na soutoku Berounky a Vltavy v Praze

 

12:20-13:30 Oběd

 1. 13:30-13:50 Kateřina Beňová (Beňo Biotech) : Praktické ukázky stabilizace břehů mokřadní vegetací a kamennými válci.
 2. 13:50 – 14:20 Marek Kundrata (IPR Praha): Revitalizace řeky Divoká Vltava v Praze – málo místa, mnoho zájmů.
 3. 14:20-14:40 Josef K. Fuksa, CSc., Ing. Lenka Matoušová (VÚV TGM): Vltava v Praze – projekt ke stanovení a optimalizaci antropogenních tlaků.

14:40-15:10 Přestávka na kávu

 

Blok 2: Revitalizace říčních systémů. – co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti ve volné krajině, problematika revitalizací v širším kontextu.

 

 1. 15:10 – 15:30 Bufková, E. Zelenková (NP Šumava): Obnova malých horských toků s vazbou na okolní mokřady v Národním parku Šumava.
 2. 15:30-15:50 Ing. Pavel Richter, Ph.D (VÚV TGM):  Archivní mapové podklady jako inspirace při obnově (nejen) říční krajiny.
 3. 15:50-16:10 Tomáš Kušík: Ako oživiť riečne rameno. Príklady revitalizácie riečnej krajiny na Podunajsku v SR.
 4. 16:10-16:40 Goran Krivić: Ochrana řek v Bosně a Hercegovině a plánované kontroverzní projekty přehrad
 5. 16:40-17:00 Pavel Kožený, Hana Janovská, Libuše Opatřilová, Eduard Bouše, Tereza Beránková (VÚV TGM) : Perspektivní hydromorfologické fenomény z hlediska zlepšování ekologického stavu vodních toků.
 6. 17:00-17:20 Ing. Tomáš Just: Revitalizace po čase – zpráva o letošní jarní prohlídce některých starých revitalizačních staveb

17:20-17:50 Přestávka na kávu 17:50-18:10 Ing. David Veselý (Povodí Moravy): Uvolnění štěrkonosného toku na příkladu řeky Bečvy

 1. 18:10-18:30 Ing. Vlastimil Karlík, Zdeněk Poštulka (Koalice pro řeky): Zlepšování ekologického stavu horských vodních toků.
 2. 18:30-18:50 Petra Havlíková: Revitalizační opatření v k.ú. Lhotka u Žďáru po deseti letech
 3. 18:50 – 19:10 Martin Sucharda: Říční dřevo jako biotechnický objekt pro revitalizace vodních toků

19: 45 Společenský večer

 

6.11. Úterý

 

Pokračování bloku 2

 1. 9:00-9:20 Eduard Bouše, Pavel Kožený, Tereza Beránková, Hana Janovská (VÚV TGM): Habitatové preference ryb v revitalizovaných pražských potocích.
 2. 9:20-9:40 Pavel Vrána (Český rybářský svaz): Ztížené podmínky rybářského hospodaření na regulovaných tocích.
 3. 9:40-10:00 Barbora Badalíková a kol. (Zemědělský výzkum s.r.o.): Nadzemní biomasa stabilizuje půdu na hrázích vodních nádrží
 4. 10:00-10:20 Matoušková, M., Fraindová, K., Kliment, Z., Novaková, B., Šolc, J., Tichý, V.: Hodnocení revitalizačních efektů na drobných vodních tocích
 5. 10:20- 10:40 Eduard Bouše (VÚV TGM): Napojení odstavených říčních ramen Dyje

10:40-11:10 Přestávka na kávu

Blok 3: Úloha a potenciál krajiny pří zmírňování dopadů klimatické změny.  Jak stav krajiny ovlivňuje dopady sucha a povodní? Kvantifikace efektů, prosazování a realizace opatření, strategie a kampaně (6.11.). – 2 hod

 1. 11:10-11:30 Ing. Tomáš Just: Několik poznámek k hrdinnému boji se suchem a povodněmi
 2. 11:30-11:50 RNDr David Pithart (Koalice pro řeky): Sucho a krajina: jaké otázky si klást?
 3. 11:50-12:10 Ing. Jana Moravcová, D.Pithart a L.Obstová (Beleco z.s.): Monitoring hladiny podzemních vod ve vybraných ramsarských mokřadech aluviálního typu v období sucha
 4. 12:10-12:40 Jiří Malík: Sucho kolem nás aneb jak z toho ven
 5. 12:40-13:00 Stanislav Ruman (KFGG Ostravská Univ.): Hodnocení dopadů změny klimatu na průtoky ve vybraných povodích Moravskoslezských Beskyd.

13:00-14:00 Oběd

14:00-14:40 Diskuse a schvalování prohlášení konference

Blok 4: Referenční vodní toky – inspirace fragmenty původní zachovalé říční krajiny při její obnově. Kde ještě funguje říční krajina a co se z ní můžeme naučit při její obnově? Jaké toky lze použít jako reference při revitalizacích?

 1. 14:40-15:00 Zdeněk Poštulka: Vybrané referenční toky západní Kanady a ruského Dálného východu
 2. 15:00-15:20 Jan Švanyga: Perly Šumavy – oligotrofní podhorské řeky jako příklad referenčních toků.
 3. 15:20- 15:40 Kateřina Kujanová: Referenční podmínky vodních toků ČR jako podklad pro hodnocení stavu a návrh revitalizačních opatření.
 4. 15:40- 16:00 Lucie Olišarová a kol. (MENDELU): Zachovalé říční krajiny a jejich měnící se obraz jako předobraz revitalizací
  16:00 – 16:20 Gašpar Čamlík a Kryštof Horák (Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické): Kde (na jižní Moravě) hnízdí ledňáček a břehule a o co to vypovídá o tocích?
 5. 16:20- 16:40 Jiří Křesina (Beleco): Podpora kriticky ohroženého lososa obecného na území NP České Švýcarsko
 6. 16:40-17:00 Zuzana Poledníková (KFGG Ostravská Univ.): Percepce štěrkonosného vodního toku versus percepce ideových revitalizačních opatření

7.11. Středa

9-14 hod. Exkurze Podél Prokopského a Dalejského potoka   

Start – PR prokopské údolí – přirozené meandry (referenční lokalita pro revitalizaci)

Lokalita 2 – Asuán (MVN – možnosti revitalizací, problémy)

Lokalita 3 – hydromorfologicky zhoršený tok v jinak přírodním prostředí (druhá referenční lokalita)

Lokalita 4 – Nově dokončená revitalizace

Lokalita 5 – pokusné biotechnické objekty z dřevní hmoty (podpora renaturace)

Pak dále Prokopským údolím do Hlubočep případně pouze do Klukovic)

Trasa:

https://mapy.cz/s/35YXy

Sraz předběžně předpokládáme v 9:00 u zastávky metra Nové Butovice (bude upřesněno), výstup

u zastávky Smíchovské nádraží cca ve 14:00.

  REGISTRACE ZDE

Registrace: Na stránkách www.koaliceproreky.cz, případně emailem na adresu: karlik@koaliceproreky.cz, povinné údaje: jméno a příjmení, organizace, na které dny se přihlašujete (možnosti: 1. den, 2. den, exkurze, celá konference – a všechny možné kombinace). Na základě registrace obdržíte zálohovou fakturu.

Vložné: 600,- Kč na první den přednášek, 400,- Kč na druhý den, 200,- Kč na exkurzi. Celá konference i s exkurzí: 1000,- Kč. Číslo účtu, kam je možné posílat vložné: 1872106309/0800
Přednášky: časový limit 15 min + 5 min diskuse. Názvy přednášek a posterů zasílejte na kontakt pro programové záležitosti do 30.9.2018.

Elektronický sborník: Příspěvky do elektronického sborníku odevzdávejte do termínu zahájení konference. Doporučená délka je 3–4 strany textu a přílohy.

Kontakt pro organizační záležitosti: Vlastimil Karlík:  Karlik@koaliceproreky.cz 604 774 153
Kontakt pro programové záležitosti: David Pithart: david.pithart@beleco.cz  602759582

Posted in Nezařazené.

Add a comment

Předchozí příspěvek:  

Komentáře na této stránce jsou zakázány.