Koalice pro řeky

Loading...
mlfacets.com

mlfacets.com

Konference říční krajina 2018

Děkujeme mnohokrát všem účastníkům a přednášejícím, podle počtu účastníků (celkem 119) i jejich ohlasů byla letos konference velmi úspěšná. Určitě k tomu přispěly i prostory poskytnuté partnerskou organizací (IPR Praha). V roce 2019 tedy doufám na shledanou!

Sborník by se na těchto stránkách měl objevit v nejbližších dnech.

Pořádala: Koalice pro řeky se záštitou Institutu pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Termín konání: 5.-7. 11. 2018

Místo konání: Praha, konferenční prostory  CAMP v areálu IPR, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2

Mediální partner: časopis Vodní Hospodářství

Program konference:

5.11.Pondělí

Blok 1: revitalizace v městském a příměstském prostoru  – Připravované a realizované projekty, zapojení veřejnosti a stakeholderů, harmonizace aktivit obyvatel, ekosystémové služby

 10:00: Zahájení konference
 1. 10:30-10:50 Ing. Klára Klára Salzmann, PhD: Říční krajina v praxi krajinářského architekta
 2. 10:50-11:10 Ing. David Veselý (Povodí Moravy): Přírodě blízká opatření na hlavních brněnských tocích
 3. 11:20-11:40 Mgr. Jan Koutný, Ph.D.: Morava v Olomouci – řeka ve městě. Realizovaná a plánovaná revitalizační opatření v rámci protipovodňové ochrany Olomouce
 4. 12:10-12:20 RNDr David Pithart (Beleco z.s.) a Ing. Eliška Vaňková (Rehwald Architects): Vize krajiny příměstského parku Soutok
 5. 11:40-12:10 Ing.Arch.Zdeněk Ent (IPR Praha): Příměstský park Soutok: Zajištění sdílené péče o říční krajinu na soutoku Berounky a Vltavy v Praze

 

12:20-13:30 Oběd

 1. 13:30-13:50 Kateřina Beňová (Beňo Biotech) : Praktické ukázky stabilizace břehů mokřadní vegetací a kamennými válci.
 2. 13:50 – 14:20 Marek Kundrata (IPR Praha): Revitalizace řeky Divoká Vltava v Praze – málo místa, mnoho zájmů.
 3. 14:20-14:40 Josef K. Fuksa, CSc., Ing. Lenka Matoušová (VÚV TGM): Vltava v Praze – projekt ke stanovení a optimalizaci antropogenních tlaků.

14:40-15:10 Přestávka na kávu

 

Blok 2: Revitalizace říčních systémů. – co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti ve volné krajině, problematika revitalizací v širším kontextu.

 

 1. 15:10 – 15:30 Bufková, E. Zelenková (NP Šumava): Obnova malých horských toků s vazbou na okolní mokřady v Národním parku Šumava.
 2. 15:30-15:50 Ing. Pavel Richter, Ph.D (VÚV TGM):  Archivní mapové podklady jako inspirace při obnově (nejen) říční krajiny.
 3. 15:50-16:10 Tomáš Kušík: Ako oživiť riečne rameno. Príklady revitalizácie riečnej krajiny na Podunajsku v SR.
 4. 16:10-16:40 Goran Krivić: Ochrana řek v Bosně a Hercegovině a plánované kontroverzní projekty přehrad
 5. 16:40-17:00 Pavel Kožený, Hana Janovská, Libuše Opatřilová, Eduard Bouše, Tereza Beránková (VÚV TGM) : Perspektivní hydromorfologické fenomény z hlediska zlepšování ekologického stavu vodních toků.
 6. 17:00-17:20 Ing. Tomáš Just: Revitalizace po čase – zpráva o letošní jarní prohlídce některých starých revitalizačních staveb

17:20-17:50 Přestávka na kávu 17:50-18:10 Ing. David Veselý (Povodí Moravy): Uvolnění štěrkonosného toku na příkladu řeky Bečvy

 1. 18:10-18:30 Ing. Vlastimil Karlík, Zdeněk Poštulka (Koalice pro řeky): Zlepšování ekologického stavu horských vodních toků.
 2. 18:30-18:50 Petra Havlíková: Revitalizační opatření v k.ú. Lhotka u Žďáru po deseti letech
 3. 18:50 – 19:10 Martin Sucharda: Říční dřevo jako biotechnický objekt pro revitalizace vodních toků

19: 45 Společenský večer

 

6.11. Úterý

 

Pokračování bloku 2

 1. 9:00-9:20 Eduard Bouše, Pavel Kožený, Tereza Beránková, Hana Janovská (VÚV TGM): Habitatové preference ryb v revitalizovaných pražských potocích.
 2. 9:20-9:40 Pavel Vrána (Český rybářský svaz): Ztížené podmínky rybářského hospodaření na regulovaných tocích.
 3. 9:40-10:00 Barbora Badalíková a kol. (Zemědělský výzkum s.r.o.): Nadzemní biomasa stabilizuje půdu na hrázích vodních nádrží
 4. 10:00-10:20 Matoušková, M., Fraindová, K., Kliment, Z., Novaková, B., Šolc, J., Tichý, V.: Hodnocení revitalizačních efektů na drobných vodních tocích
 5. 10:20- 10:40 Eduard Bouše (VÚV TGM): Napojení odstavených říčních ramen Dyje

10:40-11:10 Přestávka na kávu

Blok 3: Úloha a potenciál krajiny pří zmírňování dopadů klimatické změny.  Jak stav krajiny ovlivňuje dopady sucha a povodní? Kvantifikace efektů, prosazování a realizace opatření, strategie a kampaně (6.11.). – 2 hod

 1. 11:10-11:30 Ing. Tomáš Just: Několik poznámek k hrdinnému boji se suchem a povodněmi
 2. 11:30-11:50 RNDr David Pithart (Koalice pro řeky): Sucho a krajina: jaké otázky si klást?
 3. 11:50-12:10 Ing. Jana Moravcová, D.Pithart a L.Obstová (Beleco z.s.): Monitoring hladiny podzemních vod ve vybraných ramsarských mokřadech aluviálního typu v období sucha
 4. 12:10-12:40 Jiří Malík: Sucho kolem nás aneb jak z toho ven
 5. 12:40-13:00 Stanislav Ruman (KFGG Ostravská Univ.): Hodnocení dopadů změny klimatu na průtoky ve vybraných povodích Moravskoslezských Beskyd.

13:00-14:00 Oběd

14:00-14:40 Diskuse a schvalování prohlášení konference

Blok 4: Referenční vodní toky – inspirace fragmenty původní zachovalé říční krajiny při její obnově. Kde ještě funguje říční krajina a co se z ní můžeme naučit při její obnově? Jaké toky lze použít jako reference při revitalizacích?

 1. 14:40-15:00 Zdeněk Poštulka: Vybrané referenční toky západní Kanady a ruského Dálného východu
 2. 15:00-15:20 Jan Švanyga: Perly Šumavy – oligotrofní podhorské řeky jako příklad referenčních toků.
 3. 15:20- 15:40 Kateřina Kujanová: Referenční podmínky vodních toků ČR jako podklad pro hodnocení stavu a návrh revitalizačních opatření.
 4. 15:40- 16:00 Lucie Olišarová a kol. (MENDELU): Zachovalé říční krajiny a jejich měnící se obraz jako předobraz revitalizací
  16:00 – 16:20 Gašpar Čamlík a Kryštof Horák (Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické): Kde (na jižní Moravě) hnízdí ledňáček a břehule a o co to vypovídá o tocích?
 5. 16:20- 16:40 Jiří Křesina (Beleco): Podpora kriticky ohroženého lososa obecného na území NP České Švýcarsko
 6. 16:40-17:00 Zuzana Poledníková (KFGG Ostravská Univ.): Percepce štěrkonosného vodního toku versus percepce ideových revitalizačních opatření

7.11. Středa

9-14 hod. Exkurze Podél Prokopského a Dalejského potoka   

Start – PR prokopské údolí – přirozené meandry (referenční lokalita pro revitalizaci)

Lokalita 2 – Asuán (MVN – možnosti revitalizací, problémy)

Lokalita 3 – hydromorfologicky zhoršený tok v jinak přírodním prostředí (druhá referenční lokalita)

Lokalita 4 – Nově dokončená revitalizace

Lokalita 5 – pokusné biotechnické objekty z dřevní hmoty (podpora renaturace)

Pak dále Prokopským údolím do Hlubočep případně pouze do Klukovic)

Trasa:

https://mapy.cz/s/35YXy

Posted in Nezařazené.

Add a comment

Komentáře na této stránce jsou zakázány.