Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

O nás


Cíle a poslání

Koalice pro řeky integruje a podporuje všechny aktivity vedoucí k dosahování dobrého ekologického stavu vodních toků, mokřadních ekosystémů i celé krajiny, a to zejména aktivity vedoucí k zajištění prostoru pro přirozenou retenci vody a biodiversitu. Budoucnost spatřujeme v promyšlené kombinaci technických a přírodě blízkých opatření, založené na spolupráci vodních hospodářů, ekologů a dalších zainteresovaných složek.

Proč vznikla Koalice pro řeky

Vznik Koalice pro řeky je odpovědí na neutěšený stav českých a moravských řek a potoků a na narušení vodního režimu krajiny v naší zemi. Důsledkem dlouhodobých a neuvážených zásahů říční krajina ztratila mnoho původních funkcí – tlumit povodně, zadržovat vodu v období sucha, čistit vodu, být domovem pro rostliny a živočichy a inspirujícím místem pro člověka. Náprava tohoto stavu je pomalá či stagnuje, ba mnohde poškozování vodních toků a říční krajiny pokračuje.

Jsme přesvědčeni, že ekologizace vodních toků, provázaná s respektem k  prostoru pro řeku od pramene až k ústí, je optimální stategií pro společnost i pro přírodu. Lze dokázat, že ekonomický potenciál funkcí, které zajišťuje přírodě blízký vodní tok  a jeho povodí, často vysoce převyšuje přínos převážně technicky upraveného toku.

Jak pracujeme

 • Koncepční a strategická činnost – Koalice usiluje o účast  na tvorbě celostátních koncepčních a strategických materiálů, jako jsou Plány hlavních povodí, Generel LAPV, apod., o  účast na tvorbě legislativních předpisů ovlivňujících vodní hospodářství a ochranu přírody. Koalice chce být nevládním partnerem pro ústřední orgány státní správy, jako je Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Povodí a.s. a Agentura ochrany přírody a krajiny. Na mezinárodní úrovni chceme být partnery obdobných sdružení za účelem koordinace svého úsilí v širším evropském či celosvětovém kontextu.
 • Sledování důležitých kauz. Koalice sleduje nejrůznější kauzy – od konkrétních stavebních projektů a staveb až ke strategickým záměrům. Shromažďuje příklady dobré praxe a úspěšných revitalizačních projektů i příklady nevhodných zásahů do vodních toků a říční krajiny; tyto kauzy prostřednictvím svých webových stránek zveřejňuje, komentuje a zvažuje možnosti případného zasahování. Poskytuje  poradenství zainteresovaným občanům či organizacím, například místním angažovaným občanským sdružením.
 • Zvyšování odbornosti. Koalice  shromažďuje odborné argumenty a vědomosti z oblasti výzkumu pro podporu svých aktivit, aktivně poskytuje podněty pro takový výzkum, spolupracuje s akademickými institucemi, jako jsou vysoké školy a výzkumné ústavy; ať už prostřednictvím projektů, společných publikací, konferencí či odborných seminářů a kurzů nebo dalších společných aktivit.
 • Vytváření informační platformy. Ambicí Koalice je stát se uzlem ve vědomostní síti, kterým protékají informace mezi neziskovými organizacemi, od vědecké komunity k odborné veřejnosti, od odborníků  k nejširší veřejnosti, politikům a rozhodujícím činitelům. Klíčovými nástroji takové informační platformy jsou tyto pravidelně aktualizované webové stránky, e-mailová konference členů koalice či semináře a konference.

Čím se zabýváme

Škála témat, kterými se zabýváme,  je široká  a jejich podrobný přehled naleznete v sekcitémata. Konkrétně se  Koalice  angažuje při:

 • Podpoře realizace konceptu „prostor pro řeku“, podávání návrhů na zlepšení protierozních, protipovodňových a retenčních funkcí krajiny – od jednotlivých případů až k celostátní koncepci strategie protipovodňové ochrany a ochrany proti suchu.
 • Prosazování  ekologicky orientovaných alternativ v čištění odpadních vod,  podpoře aktivit směřujících k obnově samočistících funkcí toků
 • Zlepšování migrační prostupnosti vodních toků a ke zlepšování nabídky biotopů pro ryby a další organismy.
 • Podpoře revize současného využívání říčních niv ve smyslu jejich návratu k přírodě blízkému stavu a k posílení jejich, retenční, biologické, rekreační a estetické funkce, včetně jejího využití při tlumení dopadů extrémních hydrologických situací, přicházejících se změnou klimatu.
 • Tvorbě ekonomických analýz zaměřených na oceňování ekosystémových funkcí a služeb vodních útvarů a říční krajiny
 • Poradenství ve smyslu jak a proč revitalizovat, jak získat finanční zdroje a jak postupovat při projektové přípravě.
 • Prohlubování pozitivního vztahu veřejnosti k přírodě blízkým tokům a dalším vodním útvarům v krajině, podpoře celostního pohledu na říční krajinu, posilování vědomí souvislostí mezi ekologickým stavem vodních toků a říční krajiny a jejich potenciálem poskytovat společnosti nejrůznější funkce a služby.

Sféra vlivu

 • Naše činnost je ze své podstaty mezioborová. Profesně se dotýká zejména rezortů vodního hospodářství, ochrany přírody, zemědělství a lesnictví a zasahuje obory jako je ekologie, hydrologie, klimatologie, geomorfologie,  hydrobiologie, pedologie, vodní stavby, sociologie, právo a ekonomie.
 • Koalice byla založena jako sdružení neziskových organizací. Naším cílem je nicméně oslovit další profesní a zájmové skupiny a hledat podporu pro svou činnost i mimo oblast neziskového sektoru. Za tímto účelem jsme vytvořili i statut příznivce, kde nám mohou formálně i konkrétně poskytovat podporu subjekty nejrůznějšího charakteru – soukromé firmy, akademické i vzdělávací instituce, zájmové spolky i jednotliví občané či významné osobnosti.

Členské organizace Koalice:

Arnika, program Ochrana přírody, ČSOP Trója,  Daphne ČR, Greenpeace, Hnutí Duha, Hnutí Duha Olomouc, o.s. Údolí Třebůvky, o.s. Za zdravou Planou, Unie pro řeku Moravu, Ústav pro ekopolitiku

Komentáře na této stránce jsou zakázány.