Koalice pro řeky

mlfacets.com

mlfacets.com

Členské organizace Koalice pro řeky


Arnika – program Ochrana přírody

Arnika se v tomto programu zaměřuje na ochranu ekosystémů – zejména vodních toků a mokřadů, ochranu biodiverzity a zachování přirozené rovnováhy krajiny. Zabývá se vztahem člověka k přírodě a krajině, hledá a prosazuje takové alternativy hospodaření, které směřují ke sladění ochrany přírody a krajiny s jejím hospodářským využitím.

www.priroda.arnika.org

Daphne ČR

DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie je nevládní nezisková organizace. Jejím posláním je přispívat k ochraně přírody a k šetrnému hospodaření v krajině prováděním odborného výzkumu, osvěty a poradenství v oblasti ekologie a zemědělství.

www.daphne.cz

Unie pro řeku Moravu

Nezisková organizace, která k podpoře svých cílů sdružuje občany i nevládní organizace. Významně přispívá k ochraně našich řek, jejich niv a povodí, prosazuje přírodě blízká řešení úprav vodních toků a jejich revitalizace. Pomáhá s environmentální výchovou dětí i dospělých.

www.uprm.cz

Hnutí Duha

Neziskové sdružení občanů, které se zabývá ochranou přírody a krajiny a ochranou životního prostředí včetně ochrany zdraví a kvality života, ale také ochranou spotřebitele a kulturních hodnot v naší zemi.

www.hnutiduha.cz

Hnutí Duha Olomouc

Místní skupina Olomouc je jednou ze 14 poboček celostátní ekologické organizace Hnutí Duha, má vlastní právní subjektivitu.

www.hnutiduha.cz/olomouc

Greenpeace

Greenpeace je mezinárodní organizace působící ve více než 40 zemích světa. Vystupuje proti poškozování životního prostředí. Ve svých kampaních se zaměřuje především na témata vztahu klimatu a energetiky, toxického znečištění, genetických modifikací a další.

www.greenpeace.org/czech/

Ústav pro ekopolitiku o.p.s.

ÚEP přispívá k integraci požadavků ochrany životního prostředí do všech oblastí sociálního a ekonomického rozvoje společnosti, podporuje koncept udržitelného rozvoje a zásady sdílené odpovědnosti za kvalitu života současných a budoucích generací.

www.ekopolitika.cz

ČSOP Trója

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce o ochranu přírody a životní prostředí. Úzce spolupracuje s orgány státní správy, s místními samosprávami, školami i s dalšími nevládními organizacemi.

www.csoptroja.ecn.cz

Údolí Třebůvky o.s.

www.udolitrebuvky.cz

Za zdravou Planou o.s.

Občanské sdružení, které od roku 2009 usiluje o zachování dobrých životních podmínek v Plané nad Lužnicí a jejím okolí a snaží se zabránit poškozování životního prostředí v okolí města.

www.os-zzp.webnode.cz

Komentáře na této stránce jsou zakázány.