Koalice pro řeky

Loading...

Poslání a cíle Koalice pro řeky


Koalice pro řeky integruje a podporuje všechny aktivity vedoucí k dosahování dobrého ekologického stavu vodních toků, mokřadních ekosystémů i celé krajiny, a to zejména aktivity vedoucí k zajištění prostoru pro přirozenou retenci vody a biodiversitu. Budoucnost spatřujeme v promyšlené kombinaci technických a přírodě blízkých opatření, založené na spolupráci vodních hospodářů, ekologů a dalších zainteresovaných složek.

Proč vznikla Koalice pro řeky?

Vznik Koalice pro řeky je odpovědí na neutěšený stav českých a moravských řek a potoků a na narušení vodního režimu krajiny v naší zemi. Důsledkem dlouhodobých a neuvážených zásahů říční krajina ztratila mnoho původních funkcí – tlumit povodně, zadržovat vodu v období sucha, čistit vodu, být domovem pro rostliny a živočichy a inspirujícím místem pro člověka. Náprava tohoto stavu je pomalá či stagnuje, ba mnohde poškozování vodních toků a říční krajiny pokračuje.

Jsme přesvědčeni, že ekologizace vodních toků, provázaná s respektem k  prostoru pro řeku od pramene až k ústí, je optimální stategií pro společnost i pro přírodu. Lze dokázat, že ekonomický potenciál funkcí, které zajišťuje přírodě blízký vodní tok  a jeho povodí, často vysoce převyšuje přínos převážně technicky upraveného toku.

Jak pracujeme?

 • Koncepční a strategická činnost – Koalice usiluje o účast  na tvorbě celostátních koncepčních a strategických materiálů, jako jsou Plány hlavních povodí, Generel LAPV, apod., o  účast na tvorbě legislativních předpisů ovlivňujících vodní hospodářství a ochranu přírody. Koalice chce být nevládním partnerem pro ústřední orgány státní správy, jako je Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Povodí a.s. a Agentura ochrany přírody a krajiny. Na mezinárodní úrovni chceme být partnery obdobných sdružení za účelem koordinace svého úsilí v širším evropském či celosvětovém kontextu.
 • Sledování důležitých kauz. Koalice sleduje nejrůznější kauzy – od konkrétních stavebních projektů a staveb až ke strategickým záměrům. Shromažďuje příklady dobré praxe a úspěšných revitalizačních projektů i příklady nevhodných zásahů do vodních toků a říční krajiny; tyto kauzy prostřednictvím svých webových stránek zveřejňuje, komentuje a zvažuje možnosti případného zasahování. Poskytuje  poradenství zainteresovaným občanům či organizacím, například místním angažovaným občanským sdružením.
 • Zvyšování odbornosti. Koalice  shromažďuje odborné argumenty a vědomosti z oblasti výzkumu pro podporu svých aktivit, aktivně poskytuje podněty pro takový výzkum, spolupracuje s akademickými institucemi, jako jsou vysoké školy a výzkumné ústavy; ať už prostřednictvím projektů, společných publikací, konferencí či odborných seminářů a kurzů nebo dalších společných aktivit.
 • Vytváření informační platformy. Ambicí Koalice je stát se uzlem ve vědomostní síti, kterým protékají informace mezi neziskovými organizacemi, od vědecké komunity k odborné veřejnosti, od odborníků  k nejširší veřejnosti, politikům a rozhodujícím činitelům. Klíčovými nástroji takové informační platformy jsou tyto pravidelně aktualizované webové stránky, e-mailová konference členů koalice či semináře a konference.

Čím se zabýváme?

Škála témat, kterými se zabýváme,  je široká  a jejich podrobný přehled naleznete v sekcitémata. Konkrétně se  Koalice  angažuje při:

 • Podpoře realizace konceptu „prostor pro řeku“, podávání návrhů na zlepšení protierozních, protipovodňových a retenčních funkcí krajiny – od jednotlivých případů až k celostátní koncepci strategie protipovodňové ochrany a ochrany proti suchu.
 • Prosazování  ekologicky orientovaných alternativ v čištění odpadních vod,  podpoře aktivit směřujících k obnově samočistících funkcí toků.
 • Zlepšování migrační prostupnosti vodních toků a ke zlepšování nabídky biotopů pro ryby a další organismy.
 • Podpoře revize současného využívání říčních niv ve smyslu jejich návratu k přírodě blízkému stavu a k posílení jejich, retenční, biologické, rekreační a estetické funkce, včetně jejího využití při tlumení dopadů extrémních hydrologických situací, přicházejících se změnou klimatu.
 • Tvorbě ekonomických analýz zaměřených na oceňování ekosystémových funkcí a služeb vodních útvarů a říční krajiny.
 • Poradenství ve smyslu jak a proč revitalizovat, jak získat finanční zdroje a jak postupovat při projektové přípravě.
 • Prohlubování pozitivního vztahu veřejnosti k přírodě blízkým tokům a dalším vodním útvarům v krajině, podpoře celostního pohledu na říční krajinu, posilování vědomí souvislostí mezi ekologickým stavem vodních toků a říční krajiny a jejich potenciálem poskytovat společnosti nejrůznější funkce a služby.

Sféra vlivu

 • Naše činnost je ze své podstaty mezioborová. Profesně se dotýká zejména rezortů vodního hospodářství, ochrany přírody, zemědělství a lesnictví a zasahuje obory jako je ekologie, hydrologie, klimatologie, geomorfologie,  hydrobiologie, pedologie, vodní stavby, sociologie, právo a ekonomie.
 • Koalice byla založena jako sdružení neziskových organizací. Naším cílem je nicméně oslovit další profesní a zájmové skupiny a hledat podporu pro svou činnost i mimo oblast neziskového sektoru. Za tímto účelem jsme vytvořili i statut příznivce, kde nám mohou formálně i konkrétně poskytovat podporu subjekty nejrůznějšího charakteru – soukromé firmy, akademické i vzdělávací instituce, zájmové spolky i jednotliví občané či významné osobnosti.

Komentáře na této stránce jsou zakázány.