Koalice pro řeky

Loading...

Struktura organizace


V současné době má občanské sdružení Koalice pro řeky 22 individuálních členů a 10 kolektivních členů (tj. nevládních neziskových organizací reprezentovaných jedním zástupcem).  Tito členové jsou současně i členy zakládajícími (1. ustanovující valná hromada proběhla 4. září 2010).

Orgány sdružení jsou:

Valná hromada, rada, předseda, místopředseda, tajemník, revizor

Valná hromada je nejvyšším orgánem Koalice. Je svolávána minimálně jednou za dva roky.  Statutárními zástupci Koalice pro řeky jsou předseda, místopředseda a tajemník. Tito jsou voleni na Valné hromadě. Jednají jménem sdružení, hospodaří s jeho majetkem a finančními prostředky.  Revizor kontroluje hospodářskou situaci Koalice, nakládání s majetkem sdružení a kontroluje plnění rozhodnutí Valné hromady.

Stanovy Koalice pro řeky – 1.7.2010 MV.pdf

Podmínky vstupu do Koalice pro řeky:

Status příznivce – schvaluje rada sdružení

Přijetí za člena – schvaluje valná hromada (nejvyšší orgán Koalice). Pro přijetí za člena je třeba doporučení dvou stávajících členů Koalice.

Prihlaska za člena Koalice


Členské organizace Koalice pro řeky

Komentáře na této stránce jsou zakázány.