Koalice pro řeky

Loading...
Loading...

Obnova krajiny v obci Vrbátky

V roce 2016  úspěšně proběhl projekt „Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky“, který společně řešily obec Vrbátky a spolek Koalice pro řeky, a který finančně podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Cílem tohoto projektu byla obnova dřevinných porostů v katastrech obcí Dubany, Vrbátky a Štětovice. Na základě důkladné analýzy a terénního šetření jsme se rozhodli dostupné prostředky využít na opatření ve Štětovicích, kde se nacházela alej s porosty hybridních topolů ve stavu ohrožujícím bezpečnost procházejících občanů a na další přestárlé porosty podél starého zavlažovacího kanálu (grechtu), směřujícího do Blaty.

Historické odvodňovací soustavy (místně zvané „grechty“) představují krajinný prvek s často nevyužitým potenciálem z hlediska ekosystémových funkcí krajiny i krajinného rázu. Břehové porosty jsou ovšem často v nevyhovujícím stavu a mají nevhodnou druhovou skladbu, což je i případ řešeného území ve Štětovicích. Další lokalita, alej u cesty, byla poškozena únorovou větrnou smrští v roce 2009. Došlo k ukroucení korun a vývratům několika desítek stromů. Nejvíce poškozené stromy byly vykáceny, životaschopné poškozené ponechány, aby nedošlo k úplné likvidaci aleje. V prolukách byly vysázeny stromky nové, listnaté, stanovištně vhodné (duby, jasany, javory). Po jejich uchycení a vzrůstu je nyní třeba další postupná obnova dalších nejvíce poškozených jedinců a stromů přestárlých (topoly) a dosadba opět listnatými stanovištně vhodnými dřevinami.

K obnovám alejí a břehových porostů se často přistupuje plošně, s masivním kácením a následnou obnovou. Přitom dochází k dočasnému narušení ekosystémových funkcí krajinných prvků. V rámci projektu proto ve spolupráci s obcí zavedeme metodu postupné obnovy výběrným způsobem, založené na společném plánování lesnického experta a zástupců obce. Na základě připraveného plán výsadeb jsme pak místo 20 ks přestárlých hybridních topolů vysadili 125 kusů vhodných druhů stromů (duby, jilmy, topoly bílé, topoly černé, jasany, třešně ptačí, jeřáby oskeruše a jabloně lesní), 20 ks hlavatých vrb (vrby košíkářské) a 65 ks keřů (líska, svída dřín, kalina, střemcha a krušina). Tato pestrá druhová kombinace stromů a keřů mnohonásobně zvýší potravní nabídku pro ptáky, drobné savce a vzácné druhy hmyzu a vytvoří význačný estetický krajinný prvek s vysokou ekologickou stabilitou. Z vrb bude možno získávat proutí. Rovněž byla na dvou místech ponechána biomasa topolového hroubí pro rozvoj entomofauny (zejména různých druhů brouků). Dřevo pokácených topolů bylo nabídnuto občanům Štětovic, Vrbátek a Duban jako levné palivo.

Díky dobré komunikaci s obcí v rámci tohoto projektu se nám podařilo připravit další záměr –  realizaci rozsáhlého mokřadu na podmáčených pozemcích v blízkosti čističky ve Štěchovicích, které přiléhají k obnovené aleji. V rámci tohoto projektu bychom chtěli vybudovat 6 tůní a vysadit stromy na ploše zhruba dvou hektarů. Tento záměr by dále zvýšil přírodní hodnoty v obci a nabídl obyvatelům i příležitost k vycházkám a relaxaci v hezkém prostředí. V roce 2017 hodláme vyřídit potřebná územní a stavební rozhodnutí a následně požádat o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí. Tento nový záměr by zvýšil význam projektu „Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky“ a do budoucnosti představuje námět pro další zlepšení životního prostředí v obci.

Posted in Nezařazené.

Add a comment

Předchozí příspěvek:   Další příspěvek:

Komentáře na této stránce jsou zakázány.