Koalice pro řeky

Loading...

Zkuste si zadaptovat krajinu

Zaklikejte si na obrázek krajiny a vyzkoušejte si, jak se pomocí přírodě blízkých opatření přizpůsobit klimatické změně. Aplikaci najdete zde.

Přidat komentář

Brožura „Klima se mění, co změníme my“

Koalice pro řeky vydala brožuru o adaotačních opatřeních na změnu klimatu, určenou i pro širší veřejnost. Stáhnout si ji můžete zde.

Brožura je jedním z výstupů projektu „Zavádění retenčních  infiltračních opatření v povodí Moravy

Přidat komentář

Tisková zpráva Koalice pro řeky ze dne 28. června 2016

 

Zdravé lesy ochrání před povodněmi i suchem nejefektivněji,
říká studie Koalice pro řeky a Univerzity Palackého

 

OLOMOUC/ KRAJE OLOMOUCKÝ, ZLÍNSKÝ, PARDUBICKÝ A JIHOMORAVSKÝ – Lepší hospodaření v lesích a ekologičtější správa malých vodních toků. To jsou podle vítězné studie v soutěži „Adaptační opatření roku 2015“ postupy, které mají největší schopnost zmírňovat dopady klimatických změn. Jsou to hlavně extrémy v počasí, kdy se naše krajina musí vyrovnávat s přívaly vod a povodněmi na jedné straně, ale také s nebývalým suchem na straně druhé. Navrhovaná, takzvaná přírodě blízká opatření jsou nejen levná, ale i účinná, a navíc mají i řadu dalších pozitivních dopadů na životní prostředí. Vyplývá to ze závěrů studie, kterou dnes slavnostně předali zástupci Koalice pro řeky a Univerzity Palackého v Olomouci náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje ing. Michalovi Symerskému.

Celou tiskovou zprávu najdete zde.

Přidat komentář

Prezentace z konference Sucho – přizpůsobení se změně klimatu

Prezentace z výše uvedené konference, která proběhla 10. 6. 2016 v Domu techniků ČSVTS v Praze, najdete zde.

Přidat komentář

Panelisté na konferenci „Sucho – přizpůsobení se změně klimatu“

Účast v panelu zatím předběžně přislíbili:

Ing. Martin Cidlinský, vedoucí odboru technicko-provozní činnosti Povodí Ohře

Ing. Petr Březina, technický ředitel Povodí Odry

RNDr. David Pithart CSc, Beleco

Ing. Linda Franková (nebo jiný zástupce odboru obecné ochrany přírody MŽP)

RNDr. Petr Pařil, Ph.D. – Masarykova univerzita

Konference se koná v pátek 10.6.2016, v Kašparově sále DOmu ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha od 9:30 hodin. Účast je bezplatná, občerstvení zajištěno. Prosíme účastníky pouze o přihlášení se emailem na adresu smoldasova@koaliceproreky.cz, do středy 8.6.2016. Další podorbnosti nalznete v pozvánce.

 

Přidat komentář

Společná tisková zpráva Zeleného kruhu, Koalice pro řeky, Glopolisu a Beleca

Prognózy vývoje klimatu hovoří, že při stávajícím množství srážek a zvyšující se teplotě se více vody odpaří – vody v řekách i v krajině tedy bude ubývat. S příchodem letních měsíců tak budou hrozit další období sucha. Studie vypracovaná Koalicí pro řeky ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci přináší katalog efektivních opatření na zadržování vody v krajině.

Celou tiskovou zprávu naleznete zde, k dispozici jsou i prezentace z dnešn tiskové konference.

Přidat komentář

Tůně v Jezerném u Velkých Karlovic ožívají

Před rokem Koalice pro řeky vytvořila v rámci projektu „Partnerství pro řeky – říční spolky“ i dvě nové tůně v lokalitě Jezerné u Velkých Karlovic. Ručně vykopané tůně na vyčištěných a prosvětlených loukách jsou již osídleny obojživelníky, rozmnožil se zde skokan hnědý a sledovali jsme 7 exemlářů čolka karpatského, což dává naději, že se zde tento kriticky ohrožený obojživelník bude i rozmnožovat. Doufáme, že se ve více osluněné luční tůni podaří obnovit i populaci kuňky žlutobřiché.

Tůň plná pulců. Foto: Z. Poštulka

Přidat komentář

Prohlášení Ministerstva financí k EHP a Norským fondům

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP – Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

Přidat komentář

Adaptace na změnu klimatu ve „vědecké kavárně“

O projektu „Zavádění retenčních a infiltračních adapatačních opatření v povodí Moravy“ a o adapatacích na změnu klimatu obecně budou zástupci Koalice pro řeky diskutovat ve „vědecké kavárně“ pořádané Zeleným kruhem v Olomouci, v kavárně Betreka dne 25. 5. 2016 od 16:30. Pozvánku najdete zde.

Přidat komentář

Pozvánka na konferenci k adaptacím na změnu klimatu v Praze

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou konferenci v rámci projektu „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy„, která proběhne v Kašparově sále v Domě techniků ČSVTS, Novotného lávka 5 v Praze dne 10. června 2016 od 9:30 hodin. Velký prostor bude tentokrát vyhrazen pro panelovou diskusi, pro kterou zajišťujeme panelisty z co nejpestřejšími názory na žádoucí poměr a priority u přírodě blízkých a technických opatření. Celý text pozvánky najdete zde, další informace budou rozesíány před konferencí. Účast je bezplatná, občerstvení zajištěno.

Přidat komentář