Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Pro školy


ŠKOLA DOKOŘÁN

Koalice pro řeky Vám díky podpoře Hlavního města Prahy nabízí terénní výukové programy,  soutěž a přednášky. Programy naplňují průřezové téma „Environmentální výchova“.

  • Terénní výukové programy – Za zelenými klenoty Prahy

Nabízíme soubor pěti unikátních terénních výukových programů pro I. a II. stupně základních škol.

Terénní programy budou probíhat na speciálně vybraných lokalitách, které umožní co nejnázornější edukaci přírodovědných, ekologických, společenských, urbanistických a dalších témat. Škole poskytneme také učební materiál pro jednu vyučovací hodinu před programem a jednu vyučovací hodinu po programu. Terénní programy trvají 180 minut (bez dopravy na místo a zpět). Každý program využívá specifické metodické a materiální pomůcky, adekvátní daným tématům a přizpůsobené cílové skupině. Žáci dostanou pracovní list pro každý jednotlivý program. Díky podpoře MHMP Vám můžeme programy nabídnout za cenu 50 Kč za žáka. Minimální počet žáků na program je 15.

Lokality a popis programů:

Petřín

geologie, ekologie pramenišť, jarní botanický aspekt, hydrogeologie, krajinný ráz

Program využívá jedinečného prostředí vrchu Petřín, který poskytuje prostor pro studium architektury a urbanismu městského jádra, ale při pohledu „dovnitř“ také názorné kalendárium geologického vývoje kaňonu Vltavy. Žáci se vrátí do geologické minulosti podle jednotlivých geologických vrstev petřínského svahu. Vrcholem této aktivity bude návštěva historických vodních štol Strahovského kláštera, které zásobovaly klášter pitnou vodou. Četná prameniště využijí žáci k pochopení pojmu „biodiverzita“. S žáky se budeme také zabývat pojmy krajinný ráz, dominanta, čára horizontu nebo jarní aspekt.
Krčský les

ekologie lesního ekosystému a ekosystému tekoucích vod

Největší lesní komplex v městské zástavbě je ideální pro pochopení ekologie lesa. V programu využijeme inverzní posloupnost vegetačních stupňů v údolí Kunratického potoka. Kunratický potok, který má přirozený charakter, je ideálním stanovištěm pro poznání ekosystému tekoucí vody.
Divoká Šárka

ekologie a pedologie, archeologie, historie, zemědělství, management stepí

Přírodní rezervace Divoká Šárka je nejen unikátním přírodním klenotem, ale také učební pomůckou pro náhled do rané historie slovanského osídlení, i do vzdálenějšího období vzniku zemědělství, atlasem stepních společenstev a sprašových nánosů. Kaňon Šáreckého potoka se svou dramatickou morfologií nelze z aktivit vynechat. Génius loci slovanského hradiště pomůže uvědomění dávné historie na pomezí starých českých bájí a pověstí. Zastavíme se také nad tím, jak by místa vypadala bez pravidelného spásání a co a pro které druhy by to znamenalo.
Stromovka

městská zeleň, funkce zeleně, význam niv, povodně na Vltavě

Přírodní památka obora Stromovka je ideální ukázkou rekreační zeleně ve městě. Žáci se zde mohou nejen na vlastní oči přesvědčit o jejím významu při každodenním „provozu“, ale dotknou se zde přímo vzniku a historie podobných zelených enkláv v zástavbě na příkladu Královské obory. Slepé rameno Vltavy poslouží jako názorná pomůcka pro pochopení dynamiky říčních systémů a niv, zmíníme se i o tématu povodní. Jako bonus nahlédnou žáci do historického vodního díla – Rudolfovy štoly.
Prokopské údolí

paleontologie, paleoekologie

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí patří nejen z hlediska ochrany přírody k tomu nejzajímavějšímu, co v Praze máme. Vápencové údolí se zbytky skalních stepí, vodními prvky jako je Dalejský potok, četné prameny, zatopený lom, kombinuje lidské výtvory v unikátním krajinném rázu, který bychom s trochou nadsázky hledali jinak až v Americe. Nacházejí se zde také jedny z nejvýznamnějších nalezišť zkamenělin, které jsou pojítkem s evoluční historií živé přírody.

Terénní  ekovýchovné programy svým obsahem vycházejí z těchto rámcových vzdělávacích programů:

ČLOVĚK A PŘÍRODA – Přírodopis (Základy ekologie), Zeměpis (Česká republika, Společenské a hospodářské prostředí, Životní prostředí)

ČLOVĚK A ZDRAVÍ – Výchova ke zdraví

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE – Člověk a svět práce (Svět práce)

ČLOVĚK A SPOLEČNOST – Výchova k občanství (Člověk ve společnosti, Člověk jako jedinec, Stát a hospodářství, Stát a právo

  • Mobilní výukové programy

Nabízíme výukové ekologické programy přímo ve vaší škole na vybraná ekologická témata s použitím praktických modelů a webových aplikací. Díky podpoře MHMP Vám programy nabízíme za cenu 50 Kč za žáka. Minimální počet žáků na program je 15. Program 3D model Řeky je primárně nabízen v prostorách Zeleného kruhu, Lublaňská 18, Praha 2. Při převozu na školu je účtováno dopravné.

3D model Řeky a povodně   180 min. Program pracuje se dvěma unikátními modely řeky Lužnice – původní a regulované. Žáci poznají během 10 úloh rozdíl mezi řekou regulovanou a přirozenou, pochopí co je to jednoletá voda, co se děje při větších povodních a jak se na to připravit.
Voda – základ života 180 min.  Víme o vodě opravdu všechno? Co se skrývá za jejími zázračnými fyzikálními vlastnostmi? Jak funguje krajina zdravá s dostatkem vody a jak vysušené oblasti? Co je to vodní stopa? Obsahem přednášky je i webová aplikace „Jak předcházet povodním“.
Co umí stromy? 180 min. Jsou tu 100 krát déle než lidé. Mají zásadní vliv na globální i lokální přírodní procesy. Máme na paměti, co vše pro nás stromy dělají? A chováme se podle toho? Překvapivé souvislosti významu stromů pro fungování biosféry.

 

KONTAKT: v případě zájmu nás kontaktujte na dokoran@post.cz  nebo telefonicky na č. 607 849 543

Komentáře na této stránce jsou zakázány.