Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Projekty


Připravujeme:

Revitalizace Stousky v Ústíně

V roce 2018 se Koalice pro řeky věnuje následujícímu projektu:

Obnova krajinné mozaiky na pozemcích obce Čehovice

 

V roce 2017 řeší Koalice pro řeky následující projekty:

Obnova břehových porostů Mlýnského náhonu v k.ú. Dub nad Moravou

Podpora adaptačních opatření v povodí Moravy

 

V roce 2016 pracuje Koalice pro řeky na projektu:

Obnova krajinných struktur v obci Vrbátky

V roce 2015 Koalice pro řeky pracuje na těchto projektech:

Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v Povodí Moravy

Projekt, který byl zahájen 1. 3. 2015, je podpořen z EHP a Norských fondů a má za úkol zpracovat dopadové studie změn klimatu a návrh retenčních a infiltračních opatření v povodí Moravy. Projekt bude probíhat na území čtyř krajů – Olomouckého, Pardubického, Jihomoravského a Zlínského.
Podrobnosti o projektu najdete zde.

Vlajkový projekt Koalice pro řeky – revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potůčku (2014-2015)

Podrobnosti o projektu a fotogalerie naleznete zde.

Obnova tradičního hospodaření v Jezerném

V místech zvaných Palúch a Benešky v obci Jezerné u Velkých Karlovic se Koalice pro řeky snaží obnovovat pastviny, sady, lesy i mokřady pomocí tradičních způsobů obhospodařování krajiny. K pastvě využíváme tradiční plemeno ovcí, tzv. valašky. Na těchto lokalitách se snažíme o odstranění náletových dřevin a ponecháváme zde vhodnější dřeviny, jako jsou buky, javory a břízy. Vzniká zde vzácný typ biotopu, tzv. pastevní les. V nivě potoka, který zde protéká, jsme prozatím vytvořili dvě tůně. Více najdete v tiskové zprávě.

Revitalizace říční krajiny

Připravujeme revitalizační projekty vodních toků v katastrech Ústín, Kožušany a Vrbátky a Čehovice

Za zelenými klenoty Prahy

Bližší popis aktuálních terénních výukových programů a přednášek najdete v sekci pro školy.

Patronáty nad potoky

Koordinujeme drobné svépomocné zásahy vedoucí ke zlepšování morfologického stavu drobných vodních toků. Patronáty mají své vlastní webové stránky.

 Diskusní semináře

Obnova krajinné mozaiky na pozemcích obce Čehovice

Komentáře na této stránce jsou zakázány.