Koalice pro řeky

Loading...

Dlouhodobé kauzy


Prodej státní půdy potřebné pro budoucí realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření. 

Případ:

Prodej státní půdy potřebné pro budoucí realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření

Úvod do problematiky:

Novela zákona o Pozemkovém fondu ČR (zákon 569/1991 Sb. ve znění zákona 299/2009 Sb.) uložila této organizaci, aby vytvořila rezervu státních pozemků vymezených nařízením vlády k uskutečnění rozvojových programů státu (Přesné znění zákona, § 2, odst. (14): „Pozemkový fond vytvoří rezervu státních pozemků vymezených nařízením vlády. Rezerva státních pozemků je určena k uskutečnění rozvojových programů státu schválených vládou a Pozemkový fond pozemky z rezervy převádí v souladu s rozvojovými programy státu…“). Tímto způsobem tedy vzniká  možnost blokovat prodej státní půdy například v trasách plánovaných silnic a dálnic. Jeho naplnění momentálně s těžkostmi probíhá, protože je dotčeno velké množství ploch a parcel, navíc při různých způsobech evidence.

Kromě toho ale existuje i návrh MŽP zastavit prodej státní půdy v těch katastrech, kde by výměra poklesla pod 3 % rozlohy katastrálního území, a to za účelem realizace územních systémů ekologické stability (ÚSES) a přírodě blízkých protipovodňových opatření (PPO). Lokalizace ÚSES a PPO se přitom často překrývá,  takže takto pojaté komplexní opatření je efektivnější. Potřeba státní půdy se týká i protipovodňových opatření technického charakteru či opatření, kde jsou kombinovány technické a přírodě blízké přístupy.

V čem je problém?

Jádro problému spočívá v tom, že stát (a jeho organizace typu podniky Povodí, Zemědělská vodohospodářská správa či Lesy ČR) ani obce dosud nemohly mít připraveny všechny projekty takových opatření, a proto nemůže být potřeba státní půdy specifikována podle jednotlivých parcelních čísel. Některé výklady zákona ale tvrdí, žerezervu lze tvořit pouze z pozemků definovaných parcelním číslem. Takový výklad ale považujeme za nesprávný – viz přesné znění zákona výše. Dosavadní zkušenosti ukazují, že investor PPO často narazí na vlastníka potřebného pozemku, který chce raději půdu směnit. Pokud by ji prodával, tak za cenu řádově vyšší, než je cena zemědělské půdy.

Za této situace se správce státní půdy – Pozemkový fond ČR (PF) nadále zbavuje půdy i tam, kde se její množství blíží oné kritické hranici 3 % (podle našeho názoru by měl být  tento limit ještě vyšší) nebo dokonce pod tuto hranici kleslo. To znamená, že stát nebo samosprávy budou v budoucnu tuto půdu složitě a obtížně kupovat za cenu řádově vyšší(viz obdobné zkušenosti ze známé kauzy paní Havránkové na komunikaci D11). To považujeme za zbytečné plýtvání veřejnými prostředky.

Oč usilujeme?

Apelujeme na okamžité zastavení prodeje půdy v těch katastrech, kde se rozloha státní půdy přibližuje  ke zmíněné kritické hranici 3 % nebo již klesla pod ní. Předpokládáme přitom, že ostatní potřeby půdy (výše citované konkrétní projekty typu silnic a dálnic či církevní restituce) se do této hodnoty nezapočítávají a budou klasifikovány zvlášť.

Tento názor má mnoho zastánců i v rámci veřejné správy. Obdobný krok měl být učiněn již před  nejméně před 15 lety. Je zcela zřejmé, že velké množství zbytků státní půdy v některých pohraničních okresech nepomůže řešit situaci v jiných územích.

Proto má toto opatření smysl skutečně pouze tehdy, bude-li se týkat každého katastrálního území.

Postup:

Koalice pro řeky odeslala dopis ministru zemědělství s vysvětlením stávajících problémů a žádostí o okamžité zastavení prodeje státních pozemků.

Tento dopis si můžete přečíst zde.

Komentáře na této stránce jsou zakázány.