Koalice pro řeky

Loading...

Diskuzní seminář 2013


V prosinci minulého roku proběhl druhý díl odborného diskuzního semináře Správa toků a ochrana přírody, tentokrát s podtitulem Řešení odborných problémů. Tentokrát jej Koalice pro řeky připravovala ve spolupráci se zastupitelem městské části Praha 5 Ing. Ondřejem Velkem. V prostorách radnice Prahy 5 se také celé akce konala. Semináře se zúčastnilo téměř 70 odborníků z celkem 36 různých institucí. Seminář byl tentokrát také  zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a byl hodnocen 1 kreditním bodem.

Témata 2. ročníku:

1. Evropské směrnice o vodách a její aplikace do českého právního prostředí

2. Limity zdůvodnitelných požadavků na zajištění migrační prostupnosti vodních toků pro vodní organizmy

3. Změny hospodaření v nezastavěných nivách nebo údržba všech kolaudovaných hrázových systémů a úprav toků

4. Řešení stávajících melioračních zařízení při střetu s revitalizací toku

..

O semináři:

Cíl:

Pořádající organizace chtějí mimo jiné podporovat řešení odborných problémů při správě toků a ochraně přírody a usilovat o otevřenou komunikaci mezi vodohospodáři a ekology i přispět k bourání mezioborových a meziprofesních bariér. To nepochybně přispívá k lepšímu pochopení postojů, plnění celospolečenské objednávky vodnímu hospodářství i zmenšení střetů. Proto jsme již podruhé  uspořádali pracovní odborný diskusní seminář (workshop), zaměřený na konkrétní řešení vybraných problémů vodního hospodářství a správy toků. Jeho cílem je tedy vzájemné poznání a pochopení odborných problémů, které řeší „druhá strana“ a hledání možných společných řešení. Zároveň má akce přispět ke zvýšení vzdělanosti autorizovaných osob v tak složitém multidisciplinárním oboru, jakým dnes vodní hospodářství nepochybně je.

Cílové skupiny:

V obecné rovině zejména odborná a laická veřejnost z oblasti vodního hospodářství a ochrany přírody:  správci toků (podniky Povodí, LČR, s.p.), praktičtí vodohospodáři: členové ČKAIT, projektanti, stavitelé, vodoprávní orgány z obcí s rozšířenou působností, krajů i ministerstev, odborní pracovníci ochrany přírody (AOPK, …), orgány ochrany přírody z obcí s rozšířenou působností, krajů i MŽP, vysoké školy a výzkumné instituce, nevládní organizace, rybářské svazy (MRS, ČRS)

 

Kontakty:

….Organizační zajištění: Mgr. Karla Štiková, e-mail: karla@koaliceproreky.cz, tel. 737 500 216

….Odborní garanti: Ing. Tomáš Havlíček (ATELIER FONTES, s.r.o.), Ing. David Veselý (Povodí Moravy, s.p.)

Komentováno celkem 5.