Koalice pro řeky

Loading...

Obnova břehových porostů Mlýnského náhonu v k.ú. Dub nad Moravou


Nový kabát Mlýnskému náhonu dává projekt obnovy břehových porostů Mlýnského náhonu v lokalitách Zálavčí a Mezivodí, který realizuje spolek Koalice pro řeky ve spolupráci s Městysem Dub nad Moravou. Spočívá v kácení vybraných přestárlých jedinců hybridního topolu, jež hrozí pádem do koryta Mlýnského náhonu a zaplavením obce a nových výsadeb. Nepůvodní topoly nahradí pestrá směsice druhově vhodnějších stromů a keřů. Nové břehové porosty budou podobné původním lužním lesům – na části území pokusně dokonce včetně bylinného patra – regionální směsi trav a bylin. V příštích letech by se tak měla zvýšit estetická i přírodní hodnota území, včetně potravní nabídky pro vzácné druhy hmyzu, ptáky a malé savce.

Kácení předcházelo terénní šetření na pozemcích ve vlastnictví Městyse Dub nad Moravou podél Mlýnského náhonu, zhodnocení druhového a prostorového složení břehových porostů a zdravotního stavu stromů. Vybrané stromy pak kácela specializovaná firma, tak aby při pádu stromů došlo k minimálnímu poškození podrostu.

Místo hybridních topolů jsou pak vysazovány stromy a keře, které by v této lokalitě přirozeně rostly – duby, olše, vrby, jilmy, jasany, třešně ptačí, oskeruše, domácí druhy topolů – bílý a černý, lesní jabloně, kalina, střemcha, dřín a líska.

Kromě zvýšení přírodních hodnot přispívá projekt i k přizpůsobení krajiny klimatické změně. Porosty s přirozenou druhovou skladbou totiž lépe odolávají extrémním výkyvům počasí (povodním a suchu) a zlepšují vodní režim v krajině.

 

Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí

Komentáře na této stránce jsou zakázány.