Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Obnova břehových porostů Mlýnského náhonu v k.ú. Dub nad Moravou


Nový kabát Mlýnskému náhonu dává projekt obnovy břehových porostů Mlýnského náhonu v lokalitách Zálavčí a Mezivodí, který realizuje spolek Koalice pro řeky ve spolupráci s Městysem Dub nad Moravou. Spočívá v kácení vybraných přestárlých jedinců hybridního topolu, jež hrozí pádem do koryta Mlýnského náhonu a zaplavením obce a nových výsadeb. Nepůvodní topoly nahradí pestrá směsice druhově vhodnějších stromů a keřů. Nové břehové porosty budou podobné původním lužním lesům – na části území pokusně dokonce včetně bylinného patra – regionální směsi trav a bylin. V příštích letech by se tak měla zvýšit estetická i přírodní hodnota území, včetně potravní nabídky pro vzácné druhy hmyzu, ptáky a malé savce.

Kácení předcházelo terénní šetření na pozemcích ve vlastnictví Městyse Dub nad Moravou podél Mlýnského náhonu, zhodnocení druhového a prostorového složení břehových porostů a zdravotního stavu stromů. Vybrané stromy pak kácela specializovaná firma, tak aby při pádu stromů došlo k minimálnímu poškození podrostu.

Místo hybridních topolů jsou pak vysazovány stromy a keře, které by v této lokalitě přirozeně rostly – duby, olše, vrby, jilmy, jasany, třešně ptačí, oskeruše, domácí druhy topolů – bílý a černý, lesní jabloně, kalina, střemcha, dřín a líska.

Kromě zvýšení přírodních hodnot přispívá projekt i k přizpůsobení krajiny klimatické změně. Porosty s přirozenou druhovou skladbou totiž lépe odolávají extrémním výkyvům počasí (povodním a suchu) a zlepšují vodní režim v krajině.

 

Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí

Komentáře na této stránce jsou zakázány.