Koalice pro řeky

mlfacets.com

mlfacets.com

Pokyny pro autory


Pro vkládání vašich příspěvků použijte prosím výhradně formát definovaný touto šablonou:

Vzor formátování příspěvku do sborníku konference.

Příspěvky zašlete na adresu karla@koaliceproreky.cz

..

Prioritní témata zaměření příspěvků:

……………………………………………..

……………………………………………

    1.       Dynamika transportu živin ve vodních tocích a v zemědělské krajině.

Co víme o transportu živin v českých tocích? Nakolik je jeho dynamika zásadní i pro stav vodních nádrží a kvalitu jejich vody? Zvýšenou pozornost chceme věnovat vlivu ekologického stavu toku či celého povodí na transport živin, možnostem a praktickým opatřením přispívajícím ke zvýšení retence živin v říční krajině, zejména pak takovým opatřením, která souvisí  s revitalizací vodních toků a zapojením procesů v mokřadech a údolních nivách.

 

    2.       Zatopené kulturní a přírodní dědictví

Velké vodohospodářské úpravy a stavby vždy přestavují zásadní zásah do krajiny. Nejmarkantněji je tento vliv patrný u vodních nádrží, kde pod vodní hladinou mohou natrvalo mizet celé vesnice i se svojí historií. Většina z nás si představí zatopené domy, kostely či jiné historické stavby. Pod vodou ale mizí i století hospodaření v nivě, lidové tradice, výrobky z rostlinných materiálů, způsob každodenního soužití s řekou, založený na vnímání škály hydrologických situací jako přirozené součásti života v říční krajině. O co jsme přišli a co jsme získali přetvořením říční krajiny? Téma rezonuje s projektem „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“, řešeným VÚV T.G.M. Brno, MU Brno, MZA Brno a dalšími institucemi. K tématu očekáváme prezentaci výstupů tohoto projektu, ale je samozřejmě otevřeno nejen jeho řešitelům.

 

      3.      Tradiční stěžejní témata

Jako každoročně, budou i letos patřit mezi prioritní témata konference tyto: ekologie vodních toků, vodní toky a jejich správa, management a využití údolních niv a revitalizace vodních toků.

 

Komentáře na této stránce jsou zakázány.