Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Pokyny pro autory


Pro vkládání vašich příspěvků použijte prosím výhradně formát definovaný touto šablonou:

Vzor formátování příspěvku do sborníku konference.

Příspěvky zašlete na adresu karla@koaliceproreky.cz

..

Prioritní témata zaměření příspěvků:

……………………………………………..

……………………………………………

    1.       Dynamika transportu živin ve vodních tocích a v zemědělské krajině.

Co víme o transportu živin v českých tocích? Nakolik je jeho dynamika zásadní i pro stav vodních nádrží a kvalitu jejich vody? Zvýšenou pozornost chceme věnovat vlivu ekologického stavu toku či celého povodí na transport živin, možnostem a praktickým opatřením přispívajícím ke zvýšení retence živin v říční krajině, zejména pak takovým opatřením, která souvisí  s revitalizací vodních toků a zapojením procesů v mokřadech a údolních nivách.

 

    2.       Zatopené kulturní a přírodní dědictví

Velké vodohospodářské úpravy a stavby vždy přestavují zásadní zásah do krajiny. Nejmarkantněji je tento vliv patrný u vodních nádrží, kde pod vodní hladinou mohou natrvalo mizet celé vesnice i se svojí historií. Většina z nás si představí zatopené domy, kostely či jiné historické stavby. Pod vodou ale mizí i století hospodaření v nivě, lidové tradice, výrobky z rostlinných materiálů, způsob každodenního soužití s řekou, založený na vnímání škály hydrologických situací jako přirozené součásti života v říční krajině. O co jsme přišli a co jsme získali přetvořením říční krajiny? Téma rezonuje s projektem „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“, řešeným VÚV T.G.M. Brno, MU Brno, MZA Brno a dalšími institucemi. K tématu očekáváme prezentaci výstupů tohoto projektu, ale je samozřejmě otevřeno nejen jeho řešitelům.

 

      3.      Tradiční stěžejní témata

Jako každoročně, budou i letos patřit mezi prioritní témata konference tyto: ekologie vodních toků, vodní toky a jejich správa, management a využití údolních niv a revitalizace vodních toků.

 

Komentáře na této stránce jsou zakázány.