Koalice pro řeky

Loading...

Ročník 2018


Sborník příspěvků z konference ke stažení zde.

Prezentace z konference 2018 k nahlédnutí zde:

Revitalizace v městském a příměstském prostoruPřipravované a realizované projekty, zapojení veřejnosti a stakeholderů, harmonizace aktivit obyvatel, ekosystémové služby

Ing. Klára Salzmann, PhD (FA ČVUT Praha, Ústav krajinářské architektury): Říční krajina v praxi krajinářského architekta
Ing. David Veselý (Povodí Moravy): Přírodě blízká opatření na hlavních brněnských tocích
Mgr. Jan Koutný, Ph.D.: Morava v Olomouci – řeka ve městě. Realizovaná a plánovaná revitalizační opatření v rámci protipovodňové ochrany Olomouce
RNDr David Pithart (Beleco z.s.) a Ing. Eliška Vaňková (Rehwald Architects): Vize krajiny příměstského parku Soutok
Ing.Arch. Zdeněk Ent (IPR Praha): Příměstský park Soutok: Zajištění sdílené péče o říční krajinu na soutoku Berounky a Vltavy v Praze

Kateřina Beňová (Beňo Biotech): Praktické ukázky stabilizace břehů mokřadní vegetací a kamennými válci
Marek Kundrata (IPR Praha): Revitalizace řeky Divoká Vltava v Praze – málo místa, mnoho zájmů.
Josef K. Fuksa, CSc., Ing. Lenka Matoušová (VÚV TGM): Vltava v Praze – projekt ke stanovení a optimalizaci antropogenních tlaků

 

Revitalizace říčních systémů.Co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti ve volné krajině, problematika revitalizací v širším kontextu.

Ivana Bufková, E. Zelenková (NP Šumava): Obnova malých horských toků s vazbou na okolní mokřady v Národním parku Šumava

Ing. Pavel Richter, Ph.D (VÚV TGM):  Archivní mapové podklady jako inspirace při obnově (nejen) říční krajiny

Tomáš Kušík: Ako oživiť riečne rameno. Príklady revitalizácie riečnej krajiny na Podunajsku v SR

Goran Krivić: Ochrana řek v Bosně a Hercegovině a plánované kontroverzní projekty přehrad

Pavel Kožený, Hana Janovská, Libuše Opatřilová, Eduard Bouše, Tereza Beránková (VÚV TGM): Perspektivní hydromorfologické fenomény z hlediska zlepšování ekologického stavu vodních toků.

Ing. Tomáš Just: Revitalizace po čase – zpráva o letošní jarní prohlídce některých starých revitalizačních staveb - část 1část 2

Ing. David Veselý (Povodí Moravy): Uvolnění štěrkonosného toku na příkladu řeky Bečvy

Ing. Vlastimil Karlík, Zdeněk Poštulka (Koalice pro řeky): Zlepšování ekologického stavu horských vodních toků.

Petra Havlíková: Revitalizační opatření v k.ú. Lhotka u Žďáru po deseti letech

Martin Sucharda: Říční dřevo jako biotechnický objekt pro revitalizace vodních toků

Eduard Bouše, Pavel Kožený, Tereza Beránková, Hana Janovská (VÚV TGM): Habitatové preference ryb v revitalizovaných pražských potocích.

Pavel Vrána (Český rybářský svaz): Ztížené podmínky rybářského hospodaření na regulovaných tocích.

Barbora Badalíková a kol. (Zemědělský výzkum s.r.o.): Nadzemní biomasa stabilizuje půdu na hrázích vodních nádrží

Matoušková, M., Fraindová, K., Kliment, Z., Novaková, B., Šolc, J., Tichý, V.: Hodnocení revitalizačních efektů na drobných vodních tocích

Eduard Bouše (VÚV TGM): Napojení odstavených říčních ramen Dyje

 

Úloha a potenciál krajiny pří zmírňování dopadů klimatické změny.  Jak stav krajiny ovlivňuje dopady sucha a povodní? Kvantifikace efektů, prosazování a realizace opatření, strategie a kampaně

Ing. Tomáš Just: Několik poznámek k hrdinnému boji se suchem a povodněmi

RNDr David Pithart (Koalice pro řeky): Sucho a krajina: jaké otázky si klást?

Ing. Jana Moravcová, D.Pithart a L.Obstová (Beleco z.s.): Monitoring hladiny podzemních vod ve vybraných ramsarských mokřadech aluviálního typu v období sucha

Jiří Malík: Sucho kolem nás aneb jak z toho ven

Stanislav Ruman (KFGG Ostravská Univ.): Hodnocení dopadů změny klimatu na průtoky ve vybraných povodích Moravskoslezských Beskyd

 

Referenční vodní toky – inspirace fragmenty původní zachovalé říční krajiny při její obnově. Kde ještě funguje říční krajina a co se z ní můžeme naučit při její obnově? Jaké toky lze použít jako reference při revitalizacích?

Zdeněk Poštulka: Vybrané referenční toky západní Kanady a ruského Dálného východu

Jan Švanyga, Ondřej P.Simon: Perly Šumavy – oligotrofní podhorské řeky jako příklad referenčních toků.

Kateřina Kujanová: Referenční podmínky vodních toků ČR jako podklad pro hodnocení stavu a návrh revitalizačních opatření.

Lucie Olišarová a kol. (MENDELU): Zachovalé říční krajiny a jejich měnící se obraz jako předobraz revitalizací

Gašpar Čamlík a Kryštof Horák (Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické): Kde (na jižní Moravě) hnízdí ledňáček a břehule a o co to vypovídá o tocích?

Jiří Křesina (Beleco): Podpora kriticky ohroženého lososa obecného na území NP České Švýcarsko

Zuzana Poledníková (KFGG Ostravská Univ.): Percepce štěrkonosného vodního toku versus percepce ideových revitalizačních opatření

 

Komentáře na této stránce jsou zakázány.