Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Ročník 2018


Sborník příspěvků z konference ke stažení zde.

Prezentace z konference 2018 k nahlédnutí zde:

Revitalizace v městském a příměstském prostoruPřipravované a realizované projekty, zapojení veřejnosti a stakeholderů, harmonizace aktivit obyvatel, ekosystémové služby

Ing. Klára Salzmann, PhD (FA ČVUT Praha, Ústav krajinářské architektury): Říční krajina v praxi krajinářského architekta
Ing. David Veselý (Povodí Moravy): Přírodě blízká opatření na hlavních brněnských tocích
Mgr. Jan Koutný, Ph.D.: Morava v Olomouci – řeka ve městě. Realizovaná a plánovaná revitalizační opatření v rámci protipovodňové ochrany Olomouce
RNDr David Pithart (Beleco z.s.) a Ing. Eliška Vaňková (Rehwald Architects): Vize krajiny příměstského parku Soutok
Ing.Arch. Zdeněk Ent (IPR Praha): Příměstský park Soutok: Zajištění sdílené péče o říční krajinu na soutoku Berounky a Vltavy v Praze

Kateřina Beňová (Beňo Biotech): Praktické ukázky stabilizace břehů mokřadní vegetací a kamennými válci
Marek Kundrata (IPR Praha): Revitalizace řeky Divoká Vltava v Praze – málo místa, mnoho zájmů.
Josef K. Fuksa, CSc., Ing. Lenka Matoušová (VÚV TGM): Vltava v Praze – projekt ke stanovení a optimalizaci antropogenních tlaků

 

Revitalizace říčních systémů.Co se podařilo v naší zemi v oblasti revitalizací vodních toků? Prezentace realizačních projektů a studií proveditelnosti ve volné krajině, problematika revitalizací v širším kontextu.

Ivana Bufková, E. Zelenková (NP Šumava): Obnova malých horských toků s vazbou na okolní mokřady v Národním parku Šumava

Ing. Pavel Richter, Ph.D (VÚV TGM):  Archivní mapové podklady jako inspirace při obnově (nejen) říční krajiny

Tomáš Kušík: Ako oživiť riečne rameno. Príklady revitalizácie riečnej krajiny na Podunajsku v SR

Goran Krivić: Ochrana řek v Bosně a Hercegovině a plánované kontroverzní projekty přehrad

Pavel Kožený, Hana Janovská, Libuše Opatřilová, Eduard Bouše, Tereza Beránková (VÚV TGM): Perspektivní hydromorfologické fenomény z hlediska zlepšování ekologického stavu vodních toků.

Ing. Tomáš Just: Revitalizace po čase – zpráva o letošní jarní prohlídce některých starých revitalizačních staveb - část 1část 2

Ing. David Veselý (Povodí Moravy): Uvolnění štěrkonosného toku na příkladu řeky Bečvy

Ing. Vlastimil Karlík, Zdeněk Poštulka (Koalice pro řeky): Zlepšování ekologického stavu horských vodních toků.

Petra Havlíková: Revitalizační opatření v k.ú. Lhotka u Žďáru po deseti letech

Martin Sucharda: Říční dřevo jako biotechnický objekt pro revitalizace vodních toků

Eduard Bouše, Pavel Kožený, Tereza Beránková, Hana Janovská (VÚV TGM): Habitatové preference ryb v revitalizovaných pražských potocích.

Pavel Vrána (Český rybářský svaz): Ztížené podmínky rybářského hospodaření na regulovaných tocích.

Barbora Badalíková a kol. (Zemědělský výzkum s.r.o.): Nadzemní biomasa stabilizuje půdu na hrázích vodních nádrží

Matoušková, M., Fraindová, K., Kliment, Z., Novaková, B., Šolc, J., Tichý, V.: Hodnocení revitalizačních efektů na drobných vodních tocích

Eduard Bouše (VÚV TGM): Napojení odstavených říčních ramen Dyje

 

Úloha a potenciál krajiny pří zmírňování dopadů klimatické změny.  Jak stav krajiny ovlivňuje dopady sucha a povodní? Kvantifikace efektů, prosazování a realizace opatření, strategie a kampaně

Ing. Tomáš Just: Několik poznámek k hrdinnému boji se suchem a povodněmi

RNDr David Pithart (Koalice pro řeky): Sucho a krajina: jaké otázky si klást?

Ing. Jana Moravcová, D.Pithart a L.Obstová (Beleco z.s.): Monitoring hladiny podzemních vod ve vybraných ramsarských mokřadech aluviálního typu v období sucha

Jiří Malík: Sucho kolem nás aneb jak z toho ven

Stanislav Ruman (KFGG Ostravská Univ.): Hodnocení dopadů změny klimatu na průtoky ve vybraných povodích Moravskoslezských Beskyd

 

Referenční vodní toky – inspirace fragmenty původní zachovalé říční krajiny při její obnově. Kde ještě funguje říční krajina a co se z ní můžeme naučit při její obnově? Jaké toky lze použít jako reference při revitalizacích?

Zdeněk Poštulka: Vybrané referenční toky západní Kanady a ruského Dálného východu

Jan Švanyga, Ondřej P.Simon: Perly Šumavy – oligotrofní podhorské řeky jako příklad referenčních toků.

Kateřina Kujanová: Referenční podmínky vodních toků ČR jako podklad pro hodnocení stavu a návrh revitalizačních opatření.

Lucie Olišarová a kol. (MENDELU): Zachovalé říční krajiny a jejich měnící se obraz jako předobraz revitalizací

Gašpar Čamlík a Kryštof Horák (Jihomoravská pobočka České společnosti ornitologické): Kde (na jižní Moravě) hnízdí ledňáček a břehule a o co to vypovídá o tocích?

Jiří Křesina (Beleco): Podpora kriticky ohroženého lososa obecného na území NP České Švýcarsko

Zuzana Poledníková (KFGG Ostravská Univ.): Percepce štěrkonosného vodního toku versus percepce ideových revitalizačních opatření

 

Komentáře na této stránce jsou zakázány.