Koalice pro řeky

mlfacets.com

mlfacets.com

Ekosystémové služby říční krajiny


V souvislosti s masivními úpravami řek a transformací říční krajiny dochází ke ztrátě mnoha jejich funkcí: akceleruje se postup povodňové vlny krajinou,  řeka není nadále schopna přirozenými procesy čistit vodu, ubývá nabídky biotopů pro organismy, krajina ztrácí estetickou hodnotu a rekreační potenciál. Tyto funkce ovšem začínají chybět a tak jsme mnohde nuceni zajistit je uměle – stavbou přehrad, akvaparků, revitalizacemi a podobně.

Koncept  ekosystémových služeb vychází z principu, že na ekosystémové funkce lze také nahlížet jako na služby (produkce lomodit, energie, čištění vody, protipovodňová ochrana).  Mmnohé z nich lze vyjádřit ekonomickou hodnotou – ta je často odvozena od nákladů na „umělé“ zajištění takových služeb. V žádném případě nemá tento koncept ambice vyjádřit  celkovou hodnotu ekosystémů  pouze ekonomicky -  to není z principu možné. Jde samozřejmě vždy o neúplné a dílčí vyjádření různých aspektů, jejichž ekonomické  hodnoty však mohou být sčítány dohromady. Porovnáváme-li pak takové součty, můžeme rychle dospět k názoru, že se nám ochrana a udržitelné hospodaření v daném ekosystému ekonomicky vyplatí daleko více, než jeho transformace motivovaná jednostranným využitím území.  Příkladem může být  tvrdá regulace řeky za účelem zisku orné půdy a její ochrany před záplavami (více v tématu Říční krajina a zemědělství). Zisk  z výnosů komodit pěstovaných na této půdě většinou daleko zaostává za případnými náklady na náhradní zajištění ztracených služeb (Pithart a kol.2010).

Relativní hodnota ekosystémových služeb vyjádřených na hektar za rok je u říčních niv velmi vysoká: při porovnání světových biomů jsou na třetím místě za deltami řek a mangrovovými porosty (Costanza, 1997). To je dáno přirozenou vysokou produkcí, biodiversitou a velkou schopností tlumit hydrologické extrémy (více v sekci Řeka a říční krajina).

Jaké ekosystémové služby poskytují říční nivy? Jednotlivé typy služeb lze řadit vzestupně podle jejich územního dopadu; takové řazení se zároveň shoduje i s obtížností jejich kvantifikace:

1.  Rostlinná (přírůstek polních plodin, píce, dřeva) a živočišná produkce (včetně ryb a lovné zvěře)

2.  Protipovodňová ochrana (transformace povodňové vlny a retence sedimentů)

3.  Ochrana proti suchu (dotace průtoků a zásob podzemních vod)

4.  Samočištění vody (retence živin)

5.  Rekreace

6.  Útočiště biodiversity

7.  Stabilizace klimatu (stabilizace uhlíkového cyklu a disipace sluneční energie)

V souvislosti s klimatickou změnou narůstá potřeba hledat systémy, které snižují rizika s ní spojená. Narůstající počet povodňovývh událostí přesvědčuje stále větší počet lidí, že se jednoduše ekonomicky vyplatí ponechat řekám prostor, aby  tlumily postup povoďňových vln. Druhým faktorem, který vede ke změně společenské objednávky vůči vodnímu hospodářství, je útlum zemědělství a s ním spojená snižující se spotřeba orné půdy. To může napomoci při optimalizaci hospodaření v nivách, kdy se hledají způsoby, jak skloubit zemědělství s přirozenými rozlivy. Podobně působí i závazek vůči EU zalesnitrozlehlé plochy lužními lesy.

Převoditelnost ekosystémových služeb na ekonomické ukazatele má samozřejmě svá úskalí. Vysoce komplexní přírodní systémy jsou dynamické a těžko predikovatelné. K jedné ekosystémové službě přispívá většinou několik jednotlivých, ale navzájem spřažených procesů (například bilanci uhlíku určuje primární produkce a dekompozice, závisející na koloběhu živin a dostupnosti vody). Dlouhodobá kvantifikace procesů je obtížná sama o sobě a její převod na finanční toky je často tancem na tenkém ledě. Pro určité „komodity“ neexistuje trh, který by cenu určoval (biodiversita, estetická funkce), jinde trh teprve vzniká (emise CO2), jinde se lze o finanční vyčíslení služeb pokusit s větším úspěchem (produkce plodin, čištění vody, rekreace). Obecně platí, že služby, které mají dopad na subjekty, hospodařící na území daného ekosystému, lze vyčíslit nejlépe (sklizeň dřeva, lovná zvěř, ryby). Obtížněji lze vyčíslit služby s dopadem na širší okolí (protipovodňová ochrana, čištění vody, rekreace) a vůbec nejobtížnější je situace u služeb s dopadem na globální ekosystém Země (stabilizace klimatu sekvestrací uhlíku a retencí vody, ochrana biodiversity). To však neznamená, že jsou tyto služby méně důležité a že bychom se neměli o jejich kvantifikaci a evaluaci pokoušet.

Koncept ekosystémových služeb nelze v žádném případě redukovat na  pobídku k „bezzásahovému“ režimu hospodaření v krajině. Právě naopak: zvažováním různých způsobů hospodaření s ohledem na zachování či posílení přirozených služeb hledá usilovně optimální využití daných území metodami nákladových analýz a složitých rozhodovacích nástrojů. Na škále filosofických koncepcí hledajících místo člověka v přírodě se proto míjí s extrémními postoji jak ekocentrickými, tak technokratickými.

Paradoxem ekosystémových služeb je obrovská disproporce mezi jejich skutečným působením a jejich vnímáním širší veřejností. Teprve tehdy, když nějaký přírodní proces přestává fungovat, otevírá se možnost  chápat daný ekosystém jako poskytovatele ztracené služby. Tato situace se však rychle mění. Například v poselství poslední celoevropské konference o biodiverzitě v Gentu v roce 2010 se uvádí, že: „strategie na ochranu biodiverzity musí brát v úvahu ochranu a zachování ekosystémových služeb a souvisejících socio-ekonomických aspektů…“

Koalice pro řeky spatřuje v konceptu ekosystémovývh služeb užitečný nástroj při prosazování svých cílů. Koncept umožňuje vnímat říční krajinu celostněji a ekonomický aspekt jejích funkcí je schopen oslovit širokou veřejnost, nejen tu ekologicky orientovanou. Koncept pomáhá zkvalitnit rozhodovací procesy ohledně využití říční krajiny tak, že zohledňuje funkce (služby), které byly do nedávna bagatelizovány či zcela ignorovány.

Citace:

Costanza et al. (1997) The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387:253-260

D. Pithart, K. Křováková, J. Žaloudík, T. Dostál, J. Valentová, P. Valenta, J. Weyskrabová & J. Dušek: Ecosystem services of natural floodplain segment – Lužnice River, Czech Republic. p.129-143. In: Wrachien,D., Brebia C.A., Proverb, D., Mambreti, S. (eds) Flood recovery, Innovation and Response II, 313 pp. WIT Press, Ashurst, Southampton, UK.

Více informací najdete například zde:

http://www.lne.be/en/2010-eu-presidency/events/bio-diversity-post-2010/message-from-ghent-for-biodiversity-post-2010-en.pdf

http://www.maweb.org/en/index.aspx

http://www.ecosystemservicesproject.org/

Zpracoval: David Pithart

Komentáře na této stránce jsou zakázány.