Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Hospodaření v horských lesních povodích


Na dnech údolí biogeografické zóny lesů mírného pásma se v předindustriální krajině nacházely především pobřežní mokřady, lesní toky se větvily, střídaly se proudné úseky s tišinami, korytotvorná činnost vytvářela písečné či štěrkové jesepy a živé i mrtvé dřevo se výrazně podílelo na formování toku.  V současnosti už byla většina přirozených lesních vodních toků na českém území nahrazena  zahloubenými vodotečemi či opevněnými koryty. Těmito úpravami ztratily toky zásadní morfologické vlastnosti důležité pro osídlení organismy i posílení jejich protipovodňové funkce.

Pozvolná degradace lesní vodní sítě urychlila odtok vody z přívalových srážek.Necitlivé hospodaření v horských povodích mění hydromorfologii vodních toků především 1. a 2. řádu (dle Strahlera). Přitom právě tyto vodní toky jsou velmi důležité pro zachycení formujících se povodní a pro infiltraci vody a doplňování zásob podzemních vod.

V nenarušených povodích se část vody vsakuje a doplňuje hlubší zvodně podzemních vod, které často sytí zdrojnice v nížinách nebo jsou propojeny se systémy podzemních vod v povodích jiných řek. Například výzkum 1117 hektarů velkého povodí říčky Llancahue v lesích mírného pásma Chile odhalil, že přeměna jednoho procenta  přirozeného  lesa  na stejnověkou monokulturní plantáž  omezí zdroje čerpatelné pitné vody asi o 27 000 kubických  metrů za rok (Saraf 2006).

Výzkumná skupina Gurnell,  Gregory a Petts (1995), zabývající se záchranou a obnovou narušených vodních ekosystémů v horských a podhorských lesích mírného pásma severní Ameriky a západní Evropy, zjistila významnou spojitost mezi dynamikou řečiště a vegetací. Odhalila rovněž význam využití stromové biomasy pro ekologicky citlivý přístup k říčnímu managementu. Akumulace hrubých částí biomasy, tedy především padlých stromů a větví, má zásadní vliv na hydrologické, hydraulické, sedimentární, morfologické a biologické vlastnosti říčních koryt. Tato skutečnost je velmi důležitá pro stabilitu a biologickou produktivitu lesních vodních toků. V našich podmínkách ovšem vodní toky vlivem nedostatku dřevní biomasy (mrtvého dřeva) změnily po staletích intenzivního využívávání lesů svůj charakter.

Řešení:

Omezení holosečného způsobu hospodaření

Ponechávání mrtvého dřeva a stromů na dožití

Tvorba bezzásahových pásů podél lesních vodních toků a mokřadů

Vkládání dřeva do vodních toků

Revitalizace lesních vodních toků a mokřadů

Obnova přírodě blízké druhové skladby a prostorové struktury lesů

Zákaz těžby v deštivých obdobích

Podpora citlivých  přepravních technologií

Více informací:

http://hnutiduha.cz/uploads/media/vliv_holoseci.pdf

http://hnutiduha.cz/uploads/media/voda_lesni_hospodareni.pdf

Zpracoval: Zdeněk Poštulka

Komentáře na této stránce jsou zakázány.