Koalice pro řeky

mlfacets.com

mlfacets.com

Hospodaření v horských lesních povodích


Na dnech údolí biogeografické zóny lesů mírného pásma se v předindustriální krajině nacházely především pobřežní mokřady, lesní toky se větvily, střídaly se proudné úseky s tišinami, korytotvorná činnost vytvářela písečné či štěrkové jesepy a živé i mrtvé dřevo se výrazně podílelo na formování toku.  V současnosti už byla většina přirozených lesních vodních toků na českém území nahrazena  zahloubenými vodotečemi či opevněnými koryty. Těmito úpravami ztratily toky zásadní morfologické vlastnosti důležité pro osídlení organismy i posílení jejich protipovodňové funkce.

Pozvolná degradace lesní vodní sítě urychlila odtok vody z přívalových srážek.Necitlivé hospodaření v horských povodích mění hydromorfologii vodních toků především 1. a 2. řádu (dle Strahlera). Přitom právě tyto vodní toky jsou velmi důležité pro zachycení formujících se povodní a pro infiltraci vody a doplňování zásob podzemních vod.

V nenarušených povodích se část vody vsakuje a doplňuje hlubší zvodně podzemních vod, které často sytí zdrojnice v nížinách nebo jsou propojeny se systémy podzemních vod v povodích jiných řek. Například výzkum 1117 hektarů velkého povodí říčky Llancahue v lesích mírného pásma Chile odhalil, že přeměna jednoho procenta  přirozeného  lesa  na stejnověkou monokulturní plantáž  omezí zdroje čerpatelné pitné vody asi o 27 000 kubických  metrů za rok (Saraf 2006).

Výzkumná skupina Gurnell,  Gregory a Petts (1995), zabývající se záchranou a obnovou narušených vodních ekosystémů v horských a podhorských lesích mírného pásma severní Ameriky a západní Evropy, zjistila významnou spojitost mezi dynamikou řečiště a vegetací. Odhalila rovněž význam využití stromové biomasy pro ekologicky citlivý přístup k říčnímu managementu. Akumulace hrubých částí biomasy, tedy především padlých stromů a větví, má zásadní vliv na hydrologické, hydraulické, sedimentární, morfologické a biologické vlastnosti říčních koryt. Tato skutečnost je velmi důležitá pro stabilitu a biologickou produktivitu lesních vodních toků. V našich podmínkách ovšem vodní toky vlivem nedostatku dřevní biomasy (mrtvého dřeva) změnily po staletích intenzivního využívávání lesů svůj charakter.

Řešení:

Omezení holosečného způsobu hospodaření

Ponechávání mrtvého dřeva a stromů na dožití

Tvorba bezzásahových pásů podél lesních vodních toků a mokřadů

Vkládání dřeva do vodních toků

Revitalizace lesních vodních toků a mokřadů

Obnova přírodě blízké druhové skladby a prostorové struktury lesů

Zákaz těžby v deštivých obdobích

Podpora citlivých  přepravních technologií

Více informací:

http://hnutiduha.cz/uploads/media/vliv_holoseci.pdf

http://hnutiduha.cz/uploads/media/voda_lesni_hospodareni.pdf

Zpracoval: Zdeněk Poštulka

Komentáře na této stránce jsou zakázány.