Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Přírodě blízká protipovodňová opatření


Prostor pro řeky – přírodě blízká protipovodňová opatření

Je vážnou chybou, omezovat protipovodňovou ochranu jenom na technická opatření, jako jsou hráze a stěny, kapacitní koryta, nádrže a suché poldry. Protipovodňová opatření by měla představovat systém, který efektivně zajišťuje ochranu sídel a současně přispívá k příznivému ekologickému stavu vodních toků a niv. Této představě odpovídá účelná kombinace technických a přírodě blízkých opatření, využívající také přirozených mechanismů omezování vzniku a dopadu povodní. Přirozenými mechanismy, jejichž působení by mělo být vodohospodářskými opatřeními podporováno zejména v nezastavěných nivách, jsou především zpomalování koncentrace povodňových vln v soustavách málo kapacitních, členitých koryt potoků a řek a tlumivé rozlivy povodní v nivách.

Hlavní možnosti uplatnění přírodě blízkých vodohospodářských opatření v protipovodňové ochraně:

  • Revitalizace dosud technicky upravených vodních toků ve volné krajině za účelem zpomalení postupu a koncentrace povodňových vln a podpory tlumivých povodňových rozlivů do niv.
  • Rozšiřování, resp. obnova přírodě blízkých území, umožňujících rozlivy povodní. Pokud například technická úprava v minulosti vytvořila nevhodně úzký povodňový koridor přisazením ochranných hrází těsně k říčnímu korytu, může dojít k obnovení šířky koridoru odsazením hrází, respektive postavením hrází nových, dál od vodního toku. Některé hráze, které neochraňují sídla, ale chránily zemědělskou půdu před častějším zaplavováním menšími povodněmi, a tím omezovaly i rozlivy větších povodní do niv, mohou být zcela odstraněny.
  • Zadržování povodňových objemů v přírodě blízkých soustavách terénních sníženin, jako jsou vhodně tvarované jámy po těžbě písků a štěrků.
  • Zadržování povodňových objemů ve vícefunkčních poldrech (poldry s přírodě blízkou zátopovou plochou).
  • Rozvolňování koryt v intravilánech do přírodě blízkých tvarů.
  • Převádění povodňových průtoků přírodě blízkými ochrannými koryty (povodňové bypassy).
  • Odstraňování jezů a stupňů, které mohou nevhodně vzdouvat povodňové průtoky (a zároveň působí jako migrační překážky a připravují vodní tok o přirozenou spádnost).
  • Doplňková a kompenzační revitalizační opatření, která zlepšují ekologické vyznění protipovodňových opatření technického rázu.

Není správné prosazovat buď jenom přírodě blízká opatření, nebo jenom opatření technická. V každé konkrétní situaci je třeba hledat jejich co nejlepší kombinaci.

Přírodě blízká opatření sama o sobě nestačí k zajištění protipovodňové ochrany sídel. Mohou ale být nezanedbatelným přínosem.
Obrázky:
R1
Schéma: Revitalizace povodí nad obcí za účelem zmenšení její ohroženosti povodněmi.
R2
Říčka Mindel v Bavorsku, v roce 2007 revitalizovaná rozvolněním. Účelem revitalizace bylo zpomalení postupu povodní do obce Dirlewangu a zlepšení ekologického stavu říčky.
R2
Schéma: Rozšíření povodňového koridoru odsazením hrází dál od řeky.
R2
RŘízená těžba štěrků v lokalitě Unterbrunn u Mohanu v Bavorsku. Po vytěžení zde zůstane soustava lagun, které budou dílem přírodní, dílem využívány pro sportovní rybářství. Z povodní se uplatní jejich retenční kapacita.
R2
Soustava lagun v Unterbrunnu, jak bude vypadat po dokončení. Tato soustava je součástí systému protipovodňové ochrany města Bambergu a přilehlých sídel na Mohanu.
R2
Schéma: Víceúčelový „ekologický“ poldr s přírodě blízkou zátopovou plochou, revitalizovaným vodním tokem, tůněmi a mokřady.
R2
Koryto Rokytky v zátopové ploše protipovodňového poldru Čihadla v Praze, revitalizované v roce 2008.
R2
Schéma: Částečné rozvolnění koryta v intravilánu do přírodě bližšího tvaru.
R2
Řeka Wiesent v bavorském Ebermannstadtu před rozvolněním.
R2
Rozvolňování řeky Wiesent v Ebermannstadtu za účelem zvětšení povodňové průtočné kapacity a zlepšení ekologického stavu vodního toku.
R2
Wiesent v Ebermannstadtu po rozvolnění v roce 2008.
R2
Schéma: Přírodě blízké povodňové obchvatné koryto – povodňový bypass.
R2
Odstranění jezu, nevhodně vzdouvajícího povodňové průtoky (a zbavujícího vodní tok přirozené spádnosti a vytvářejícího migrační překážku pro vodní živočichy).
R2
Jez na Smědé na Liberecku, který za povodně v srpnu 2010 pravděpodobně výrazně podpořil zatopení okolní zástavby.
R2
Schéma: Doplňková a kompenzační opatření, která mají zlepšovat ekologické vyznění nezbytných protipovodňových opatření technického rázu.

Komentáře na této stránce jsou zakázány.