Koalice pro řeky

mlfacets.com

mlfacets.com

Přírodě blízká protipovodňová opatření


Prostor pro řeky – přírodě blízká protipovodňová opatření

Je vážnou chybou, omezovat protipovodňovou ochranu jenom na technická opatření, jako jsou hráze a stěny, kapacitní koryta, nádrže a suché poldry. Protipovodňová opatření by měla představovat systém, který efektivně zajišťuje ochranu sídel a současně přispívá k příznivému ekologickému stavu vodních toků a niv. Této představě odpovídá účelná kombinace technických a přírodě blízkých opatření, využívající také přirozených mechanismů omezování vzniku a dopadu povodní. Přirozenými mechanismy, jejichž působení by mělo být vodohospodářskými opatřeními podporováno zejména v nezastavěných nivách, jsou především zpomalování koncentrace povodňových vln v soustavách málo kapacitních, členitých koryt potoků a řek a tlumivé rozlivy povodní v nivách.

Hlavní možnosti uplatnění přírodě blízkých vodohospodářských opatření v protipovodňové ochraně:

  • Revitalizace dosud technicky upravených vodních toků ve volné krajině za účelem zpomalení postupu a koncentrace povodňových vln a podpory tlumivých povodňových rozlivů do niv.
  • Rozšiřování, resp. obnova přírodě blízkých území, umožňujících rozlivy povodní. Pokud například technická úprava v minulosti vytvořila nevhodně úzký povodňový koridor přisazením ochranných hrází těsně k říčnímu korytu, může dojít k obnovení šířky koridoru odsazením hrází, respektive postavením hrází nových, dál od vodního toku. Některé hráze, které neochraňují sídla, ale chránily zemědělskou půdu před častějším zaplavováním menšími povodněmi, a tím omezovaly i rozlivy větších povodní do niv, mohou být zcela odstraněny.
  • Zadržování povodňových objemů v přírodě blízkých soustavách terénních sníženin, jako jsou vhodně tvarované jámy po těžbě písků a štěrků.
  • Zadržování povodňových objemů ve vícefunkčních poldrech (poldry s přírodě blízkou zátopovou plochou).
  • Rozvolňování koryt v intravilánech do přírodě blízkých tvarů.
  • Převádění povodňových průtoků přírodě blízkými ochrannými koryty (povodňové bypassy).
  • Odstraňování jezů a stupňů, které mohou nevhodně vzdouvat povodňové průtoky (a zároveň působí jako migrační překážky a připravují vodní tok o přirozenou spádnost).
  • Doplňková a kompenzační revitalizační opatření, která zlepšují ekologické vyznění protipovodňových opatření technického rázu.

Není správné prosazovat buď jenom přírodě blízká opatření, nebo jenom opatření technická. V každé konkrétní situaci je třeba hledat jejich co nejlepší kombinaci.

Přírodě blízká opatření sama o sobě nestačí k zajištění protipovodňové ochrany sídel. Mohou ale být nezanedbatelným přínosem.
Obrázky:
R1
Schéma: Revitalizace povodí nad obcí za účelem zmenšení její ohroženosti povodněmi.
R2
Říčka Mindel v Bavorsku, v roce 2007 revitalizovaná rozvolněním. Účelem revitalizace bylo zpomalení postupu povodní do obce Dirlewangu a zlepšení ekologického stavu říčky.
R2
Schéma: Rozšíření povodňového koridoru odsazením hrází dál od řeky.
R2
RŘízená těžba štěrků v lokalitě Unterbrunn u Mohanu v Bavorsku. Po vytěžení zde zůstane soustava lagun, které budou dílem přírodní, dílem využívány pro sportovní rybářství. Z povodní se uplatní jejich retenční kapacita.
R2
Soustava lagun v Unterbrunnu, jak bude vypadat po dokončení. Tato soustava je součástí systému protipovodňové ochrany města Bambergu a přilehlých sídel na Mohanu.
R2
Schéma: Víceúčelový „ekologický“ poldr s přírodě blízkou zátopovou plochou, revitalizovaným vodním tokem, tůněmi a mokřady.
R2
Koryto Rokytky v zátopové ploše protipovodňového poldru Čihadla v Praze, revitalizované v roce 2008.
R2
Schéma: Částečné rozvolnění koryta v intravilánu do přírodě bližšího tvaru.
R2
Řeka Wiesent v bavorském Ebermannstadtu před rozvolněním.
R2
Rozvolňování řeky Wiesent v Ebermannstadtu za účelem zvětšení povodňové průtočné kapacity a zlepšení ekologického stavu vodního toku.
R2
Wiesent v Ebermannstadtu po rozvolnění v roce 2008.
R2
Schéma: Přírodě blízké povodňové obchvatné koryto – povodňový bypass.
R2
Odstranění jezu, nevhodně vzdouvajícího povodňové průtoky (a zbavujícího vodní tok přirozené spádnosti a vytvářejícího migrační překážku pro vodní živočichy).
R2
Jez na Smědé na Liberecku, který za povodně v srpnu 2010 pravděpodobně výrazně podpořil zatopení okolní zástavby.
R2
Schéma: Doplňková a kompenzační opatření, která mají zlepšovat ekologické vyznění nezbytných protipovodňových opatření technického rázu.

Komentáře na této stránce jsou zakázány.