Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Řeky a voda ve městech


Koryta potoků a řek v obcích a městech musejí být především dostatečně kapacitní pro zajištění přiměřené ochrany zástavby před povodněmi. Koryta v intravilánech také většinou musejí být stabilní, neboť se nedostává mnoho prostoru pro jejich samovolný vývoj.  V dřívějších dobách byly tyto požadavky naplňovány převážně technicky pojatými vodohospodářskými díly. Byla budována geometricky pravidelná koryta, opevněná dlažbami a podobnými konstrukcemi. Taková koryta jsou však z ekologického hlediska výrazně degradovaná, většinou špatně vypadají a příliš neobohacují intravilánový prostor příležitostmi pro pobyt, oddych a rekreaci obyvatel. Paradox technických úprav koryt v intravilánech představuje to, že se snažily zajistit velkou průtočnou kapacitu, ale současně musely vyhovovat snahám o zmenšování prostoru vodních toků a niv ve prospěch zástavby. Průtočné perimetry vodních toků a niv byly zužovány, a co se tím ztrácelo na průtočné kapacitě, bylo doháněno zahlubováním a hydraulickým vyhlazováním koryt. Často však snaha získávat zastavitelné plochy vítězila nad rozvahou o protipovodňové ochraně. Koryta toků byla kanalizována, ale vliv redukce průtočného prostoru převažoval a povodňová rizika rostla.

Dnes se ukazuje, že staré koncepty řešení těchto protichůdných potřeb v řadě případů poskytují výsledky, které nevyhovují ani z hledisek ekologických, estetických a pobytových, ani i z hlediska protipovodňové ochrany zástavby. Ekologický stav a dobrý vzhled mnoha koryt sice byl obětován jejich technickým úpravám, k vytvoření dostatečné povodňové průtočné kapacity a k zajištění odpovídající ochrany okolní zástavby to přesto nestačilo.

V dnešní době je třeba začít tuto situaci přehodnocovat. Po povodních uplynulých let bychom měli být obezřetnější vůči nedostatkům v zajištění ochrany zástavby. Roste zájem o ekologické funkce vodních toků, o jejich dobrý vzhled, pobytovou a rekreační hodnotu. V těchto ohledech tradičně technicky řešená koryta spíše nevyhovují. Měli bychom si uvědomovat, že vodní toky mohou i v zastavěných územích plnit svoje vodohospodářské funkce, mohou mít dostatečnou povodňovou průtočnou kapacitu, a přitom mohou vypadat víc jako potoky a řeky, než jako kanály. Mohou být oživené rybami a dalšími vodními živočichy, mohou nabízet zajímavé pobytové a rekreační příležitosti lidem ve městech a obcích, mohou se mnohem aktivněji uplatňovat v parkových úpravách. Obce a města si více než dříve uvědomují hodnotu svého území a dostávají se k poznání, že jejich intravilánový prostor je příliš cenný na to, aby se nalézal v degradovaném stavu a funkce vodních toků byly redukovány jenom na odvádění čehosi nežádoucího někam pryč.

V této situaci se objevuje nový typ vodohospodářského řešení, který sleduje současně několik cílů. Zlepšit podmínky průběhu povodní v daném sídle, zlepšit ekologický stav vodního toku a podpořit pobytové a rekreační využití prostředí vodního toku a jeho okolí. Takové řešení se může označovat pojmem intravilánová revitalizace nebo přírodě blízká protipovodňová úprava vodního toku v zastavěném území nebo v jeho blízkosti. Revitalizačně pojaté protipovodňové úpravy se snaží, nakolik to ve stísněných podmínkách sídel je možné, vodním tokům opět vracet alespoň část jejich prostoru – dílem pro zvětšení povodňové průtočnosti, dílem jako prostor pro obnovu ekologicky žádoucí členitosti. Odtud jedna ze základních úloh intravilánových revitalizací – rozvolňování vodních toků do přírodě bližších tvarů.

Při provádění těchto opatření by měli co nejblíže spolupracovat obce a města se správci vodních toků. O finační podporu lze žádat Opearční program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí.
Obrázky:
R1
Jednoúčelově řešené koryto vodního toku v intravilánu. Technická úprava znamená ekologickou degradaci, bídný vzhled a nízkou pobytovou a rekreační hodnotu prostředí.
R2
I kapacitní koryto s technicky řešenými břehy může být vhodně zapojeno do zástavby. Dvě přednosti městského náhonu v Ulmu: Přírodě blízké dno koryta a přístupnost pro lidi.
R2
Technicky upravený úsek řeky Wertach v Augsburgu, který dosud nebyl revitalizován.
R2
Úsek řeky Wertach na horním okraji Augsburgu, který byl v roce 2007 revitalizován rozšířením a rozvolněním do přírodě blízkých tvarů.
R2
Úsek řeky Wertach v Augsburgu, revitalizovaný v letech 2008 – 2009. Rozvolnění, mírně sklonité a členité břehy, přírodní charakter dna koryta, přístupy pro lidi, vyhlídková cesta podél řeky.
R2
Revitalizovaný úsek řeky Wertach v Augsburgu v zimním období.
R2
Úsek řeky Wertach v Augsburgu, v němž byl v rámci revitalizace odstraněn starý jez a nahrazen migračně prostupnou balvanitou rampou.
R2
Ani za cenu totální ekologické degradace se nemusí spolehlivě uplatňovat hlavní účel technické úpravy, naopak zrychlování a zesílená koncentrace povodňové vlny v upraveném korytě může průběh povodně zhoršit. Jílovský potok na Děčínsku je prakticky v celé délce takto a podobně upraven, přesto povodeň v roce 2010 vyplavila části zástavby v údolí.
R2
Jeden ze závěrečných úseků revitalizace řeky Isar v Mnichově. Po dokončení celého projektu v roce 2011 bude ve městě revitalizováno téměř 9 kilometrů řeky. Rozšíření a rozvolnění kynety na úkor bermy, přírodě blízká, migračně prostupná kyneta, přístupnost vodní hladiny, úpravy příznivé pro oddech obyvatel.
R2
Prostředí měst obohacují také vodotrysky a jiné vodní hrátky. Fontána „Pampeliška“, postavená v roce 2010 ve Vlašimi v rámci projektu regenerace středu města.
R2
Vodní prvky v lázeňském parku v Poděbradech, vybudované v roce 2009.
R2
Vodní kaskáda na dolním náměstí v Žilině na Slovensku. Sledování a poslech tekoucí vody mimořádně zpříjemňují pobyt ve městě, zvláště za horkých letních dnů.

Komentáře na této stránce jsou zakázány.