Koalice pro řeky

mlfacets.com

The domain has expired and may be available at auction. If this is your domain, you can still renew it. Register or transfer domains to Dynadot.com to save more and build your website for free!

mlfacets.com

Říční plavba


Významné úseky Labe a Vltavy byly v minulosti technicky upraveny. Tyto úpravy sloužily také zemědělství a využívání vodní energie, jako jejich hlavní účel ale bylo vždy uváděno zesplavnění. Kvůli plavbě jsou dodnes tyto řeky udržovány ve stavu, který znamená ztrátu prostorového rozsahu vodního toku, ztrátu tvarové a hydraulické členitosti a deformaci celkového průtokového režimu, včetně omezení tlumivých povodňových rozlivů do nezastavěných niv. Tedy ve stavu, který není ekologicky příznivý a jako takový se v současné době nesrovnává s požadavky evropské právní úpravy v oblasti vodního hospodářství. Tyto skutečnosti vážně zpochybňují často deklarované téze o ekologičnosti lodní dopravy.

Udržování vodních toků v nepříznivém stavu může být akceptováno, pokud je přiměřeně vyváženo jiným společenským zájmem. Zde vzniká v souvislosti s plavbou závažná otázka, neboť říční plavba na českých řekách je v hlubokém útlumu,  využití stávajících plavebních cest představuje pouze stín jejich funkčnosti v dobách minulých a investice, požadované pro její oživení a dosažení rentability, se jeví jako nepřiměřeně velké. Je oprávněné udržovat největší české řeky v ekologicky degradovaném stavu a vynakládat na to nemalé prostředky kvůli plavbě, která je prakticky okrajovou záležitostí?

Je zřejmé, že současná ekologická degradace splavných úseků našich řek přesahuje míru nezbytnosti a přiměřenosti. Pokud se říční plavbě podaří najít novou hospodářskou dynamiku, je nezbytné, aby současně nalezla kvalitativně nové způsoby soužití s prostředím řek a niv, umožňující významná zlepšení jejich ekologického stavu. Pokud by se to nemělo podařit, pak nemá plavba na českých řekách více místo než v několika krátkých trasách rekreačních parníčků.

Jak by měla konkrétně vypadat nová kvalita soužití s řekami, aby mohla být plavba i z hlediska ekologického stavu toků akceptována? Funkční migrační zprostupnění plavebních stupňů je nezbytným, ale zdaleka ne postačujícím minimem. Nutná jsou opatření, která v celé délce splavných toků významně zvětší, respektive obnoví prostorový rozsah a přírodě blízkou tvarovou členitost vodních prvků krajiny, zvětší rozsah říčních pásů s přirozeným průtokovým režimem, aktivují přirozené mechanismy tlumení průběhu povodní. V úvahu připadají například tato dílčí opatření:

  • Rozvolňování břehových partií.
  • Snižování úrovně a rozvolňování tvarů říčních berem.
  • Aktivace ploch pro přirozené povodňové rozlivy odsazováním linií protipovodňových hrází dál od řečiště.
  • Opětovné napojování odříznutých postranních ramen a podobných vodních prvků, která dosud hynou v izolaci od přirozeného průtokového režimu.
  • Přírodní a krajinářská rehabilitace dílčích ploch v říční nivě, které jsou v současnosti v ekologicky degradovaném stavu. S napojením na říční průtokový režim a po vhodných krajinářských zásazích, jimiž mohou být například dílčí terénní korekce, hloubení tůní a mokřadních sníženin nebo rekonstrukce porostů, se mohou uplatnit jako hodnotná biocentra.
  • Celkové zlepšení vztahu správy vodních toků k břehovým porostům dřevin.

Obrázky:
R1
Labe u Čelákovic. Současné využití existující plavební cesty je velmi slabé.
R2
Úsek Labe pod plavební komorou u Čelákovic není splavný, komora není užívána. Její postavení bylo příkladem nezodpovědného postupu tak zvanou salámovou metodou – postavit kus….a navazující stavby se již někdy vynutí.
R1
R2
Zesplavňovací úprava Vltavy v Českých Budějovicích, provedená v roce 2009, ukazuje, jak to naši zesplavňovači myslí se soužitím plavby s řekou. Přestože zde byly vynaloženy značné prostředky z veřejných zdrojů, pro ekologický stav řeky se neudělalo nic. Byly vytvořeny geometricky pravidelné tvary kynety a berem, jaké jsou v pokročilejších zemích EU odstraňovány při revitalizacích řek.

Komentáře na této stránce jsou zakázány.