Koalice pro řeky

mlfacets.com

mlfacets.com

Loading...

Zmírnit důsledky změn klimatu pomůže na Moravě nová strategie pro hospodaření vodou v krajině

OLOMOUC – V povodí řeky Moravy – v Olomouckém, Zlínském a Jihomoravském kraji – vzniká strategie pro zmírnění následků klimatických změn – sucha a extrémních srážek. Jejím cílem je specifikovat taková opatření, která zajistí zásobování pitnou vodou pro občany i pro ekosystémy v období extrémního sucha a současně efektivní protipovodňová opatření. Komplexní projekt, který potrvá do konce dubna příštího roku, je zaměřen jak na povodí Moravy jako celek, tak na konkrétní lokální opatření. Výstupem budou mimo jiné podklady pro kraje a obce, použitelné při zpracování jejich územních plánů. Studii zajišťuje nezisková organizace Koalice pro řeky a partnerem je Univerzita Palackého v Olomouci.

(Tisková zpráva Koalice pro řeky z 31. března 2015)

„Proti důsledkům klimatických změn se můžeme bránit v zásadě dvěma způsoby – omezením emisí skleníkových plynů a přizpůsobením se důsledkům klimatických změn. V naší zemi bude k nejvýznamnějším důsledkům klimatických změn patřit zvýšený výskyt extrémních klimatických jevů – povodní a sucha. Oběma těmto jevům můžeme čelit zlepšením stavu krajiny – obnovením její schopnosti hospodařit s vodou: zadržovat a absorbovat ji,“ vysvětluje Ing. Vlastimil Karlík z Koalice pro řeky. V zásadě jde o tři obecná opatření: zpomalení povrchového odtoku vody, umožnění jejího vsáknutí do půdy (tedy zlepšení absorpčních schopností půdy) a umožnění proniknutí povrchové vody až do podzemních vod. „Velmi aktuální je to v současné době v zemědělsky intenzivně obhospodařované krajině s nedostatkem krajinných prvků, kde je na velkých blocích orné půdy značným problémem vodní eroze a další formy degradace půdy. Řešení těchto otázek se budeme se spolupracovníky věnovat ve vybraných dílčích povodích,“ doplňuje Prof. Bořivoj Šarapatka z Univerzity Palackého.

V posledních dvou letech uskutečnila Koalice pro řeky několik projektů, které zlepšují hospodaření s vodou v krajině, například revitalizovala soutok Vřesůvky a Malého potoka, zlepšila vodní management biocentra v Čehovicích, obnovila tradiční hospodaření na lokalitě v Beskydech u Velkých Karlovic. Další projekty jsou v různé fázi rozpracování (1). Příkladem může být revitalizace říčky Blaty v katastru obce Vrbátky (okres Prostějov). Základním požadavkem, který vzešel od obce, je zde zajištění maximálního prostoru pro přírodu a rekreaci. Navrhované řešení v sobě spojuje navíc i řadu dalších efektů: půda bude ochráněna před erozí (a omezí se tak splachy zeminy z polí do obce), zlepší se ekologický stav říčky (přiblíží se historické podobě), zamokřené pozemky budou také lépe využitelné zemědělsky a díky eliminaci zón soustředěného odtoku a řízeným rozlivům do nivy získá obec i protipovodňovou ochranu. Vzniknou tu mokřady a tůně, část prostoru bude osazena stromy a další zelení a celá lokalita bude uzpůsobena pro větší využití k rekreaci. V současnosti je návrh intenzivně projednáván s vlastníky pozemků.

„V loňském roce se Koalici pro řeky podařilo získat podporu z fondů EHS pro studii, která nám umožní přejít od jednotlivých projektů k systémovému řešení opatření, jež přispějí k lepší adaptaci krajiny na změny klimatu,“ dodává Zdeněk Poštulka, odborník na krajinnou ekologii.

Studie, na níž nyní pracuje Koalice s Univerzitou Palackého, se zaměří na 4 typy oblastí: zemědělská povodí, lesní povodí, říční nivy a urbanizovaná území. Studie bude řešena v pěti etapách, od analýzy současného stavu a sběr dat až po návrh konkrétních opatření ve vybraných prioritních lokalitách a předjednání těchto návrhů se správci a uživateli území. Hlavním výstupem bude návrh opatření na třech úrovních podrobnosti – pro celé území, pro vybrané prioritní oblasti a pro modelové lokality, kde budou návrhy dovedeny až do podrobností. Dalšími výstupy projektu budou mj. mapa lokalit s vysokým potenciálem pro retenci a zasakování vody, interaktivní animovaná webová aplikace demonstrující efekty adaptačních opatření a několik seminářů pro pracovníky veřejné správy. Současně vznikne také brožura na téma „Klima se mění – co změníme my“ určená pro širokou veřejnost.

Projekt je podpořen z programu Švýcarsko-české spolupráce. www.swiss-contribution.cz, www.nadacepartnerstvi.cz

Podpořeno grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska


Poznámky:

(1) Přehled projektů, které realizovala či realizuje Koalice pro řeky:

  • Revitalizace soutoku Vřesůvky a Malého potoka
  • Management biocentra v Čehovicích
  • Obnova tradičního hospodaření v Beskydech
  • Revitalizace říčky Stouska v obci Ústín – V současnosti je zpracována dokumentace k územnímu řízení a probíhá vyjadřování dotčených institucí  k projektu.
  • Revitalizace nivy Moravy v okolí Tážalského jezu (obec Kožušany) – V současnosti je zpracována dokumentace k územnímu řízení, probíhá vyjadřování dotčených institucí  k projektu.
  • Revitalizace území v lokalitě Olomouc-Černovír (tzv. Košíkova louka) – Revitalizace území v oblasti Olomouc-Černovír je momentálně ve fázi jednání s vlastníkem, jímž je Město Olomouc. Jedná se o plochu bývalého rybníka o velikosti 10 ha, jež by se do budoucna měla stát součástí protipovodňové ochrany na severozápadě Olomouce. Plánován je tu vznik revitalizovaného koryta řeky, výsadba lužního lesa a luk a vznik mokřadů díky periodickému zaplavování vodou z Grygavy a Sitky. Finančně projekt podporuje Člověk v tísni, cíle projektu spadají do oblasti podpory Státního fondu životního prostředí, zajistit je ještě potřeba financování projektové dokumentace.
  • Revitalizace říčky Blata v k.ú. obce Vrbátky – viz výše v tiskové zprávě

 

O Koalici pro řeky:

Koalice pro řeky vznikla v roce 2010 jako sdružení organizací i jednotlivců usilujících o zlepšení ekologického stavu vodních toků, mokřadních ekosystémů i celé krajiny. Členy Koalice jsou ochránci přírody i vodohospodáři, projektanti i sportovní rybáři, lesníci i pedagogové. Činnost Koalice zahrnuje koncepční a strategické aktivity, návrhy a řešení revitalizačních opatření v krajině včetně realizace a následné péče o revitalizovaná území, management lokalit v říční krajině a vytváření komunikační platformy pro přenos informací napříč vědními obory. Dosud největším dokončeným projektem Koalice pro řeky je projekt „Povodně a říční krajina“ (2011). Vedle výše zmíněných revitalizačních projektů Koalice pro řeky pravidelně pořádá konference „Říční krajina“ a diskusní semináře. Koalice pro řeky má celostátní působnost – pracovní skupiny působí v Olomouci, Brně, Praze a jižních Čechách.

Podrobnosti na www.koaliceproreky.cz a www.facebook.com/KoaliceProReky.

 

Posted in Nezařazené.

Add a comment

Komentáře na této stránce jsou zakázány.